บทความ

อ่านชัดๆ จริงหรือไม่ ประกาศแล้ว ราชกิจจานุเบกษาถอดหน้ากาก ราชกิจจานุเบกษาถอดแมส ราชกิจจานุเบกษาไม่สวมแมส ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด ถอดหน้ากากได้แล้ว

 

อ่านชัดๆ จริงหรือไม่ ประกาศแล้ว ราชกิจจานุเบกษาถอดหน้ากาก ราชกิจจานุเบกษาถอดแมส ราชกิจจานุเบกษาไม่สวมแมส ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด ถอดหน้ากากได้แล้ว

 

ข่าววันที่ 24 มิถุนายน 2565

08:56:21


  ถอดหน้ากากได้แล้ว

ข่าววันที่ 24 มิถุนายน 2565, 24 มิถุนายน หลังจากเกิดกระแสข่าว ราชกิจจาหน้ากากอนามัย, ราชกิจจานุเบกษา หน้ากากอนามัย, ราชกิจจานุเบกษาถอดหน้ากาก, ราชกิจจานุเบกษาถอดแมส, ราชกิจจานุเบกษาไม่สวมแมส, ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด, ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด โควิด, ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 46) ความว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ปัจจุบันได้คลี่คลายลงและมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวลดลงเป็นลำดับ จนสามารถผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้ใกล้เคียงกับปกติ

คำถาม ถอดหน้ากากได้วันไหน โดยเนื้อหาระบุว่า การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับสภาวะปกติยิ่งขึ้น

จึงสมควรผ่อนคลายข้อจํากัด การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ โดยขอให้ประชาชนพิจารณาประโยชน์ตามข้อมูลที่ฝ่ายสาธารณสุขรายงานว่า สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี เป็นประโยชน์ด้านสุขอนามัยในการป้องกันการแพร่เชื้อและการรับเชื้อ ทั้งเชื้อโรคโควิดและโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ รวมทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) จึงมีข้อแนะนำดังนี้ - ให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ

- กรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 แล้วจะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608) หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ

- กรณีเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่โรค

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2565

แท็ก : ราชกิจจาหน้ากากอนามัย, ราชกิจจานุเบกษา หน้ากากอนามัย, ราชกิจจานุเบกษาถอดหน้ากาก, ราชกิจจานุเบกษาถอดแมส, ราชกิจจานุเบกษาไม่สวมแมส, ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด, ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด โควิด, DOPA COVID19 – กรมการปกครอง, เว็บไซต์สุขภาพ, ข่าวสุขภาพ, ข่าวสาธารณสุข, โรงพยาบาล, ถอดหน้ากากได้แล้ว, ถอดหน้ากากได้วันไหน

24 มิถุนายน 2565

ผู้ชม 308 ครั้ง

Engine by shopup.com