บทความ

กรมการขนส่งทางบก แนะเจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

กรมการขนส่งทางบก แนะเจ้าของรถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

 

10/22/2022 : 12:20:31


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก

 

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก มีความตั้งใจพัฒนาระบบการให้บริการชำระภาษีออนไลน์สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เพื่อเพิ่มช่องทางในการอำนวยความสะดวกประชาชน โดยในปัจจุบันมีช่องทางการชำระภาษีออนไลน์

เช่น การชำระภาษีออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th , แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, แอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet ซึ่งได้รับความนิยมจากประชาชนเพิ่มมากขึ้น

เนื่องจากเป็นช่องทางที่มีความสะดวก และไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานขนส่งอยู่ที่ไหนก็สามารถชำระภาษีได้ กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ต้องการชำระภาษีรถประจำปีสามารถชำระล่วงหน้าได้ก่อนครบอายุภาษี  90 วัน ทั้งนี้รถยนต์อายุการใช้งานเกิน 7 ปี รถจักรยานยนต์อายุการใช้งานเกิน 5 ปี รวมถึงรถที่ค้างชำระภาษีเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สถานตรวจสภาพก่อนชำระภาษีล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์

 

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า ในเดือนกันยายน 2565 กรมการขนส่งทางบกสามารถ จัดเก็บภาษีรถประจำปีของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่  1-5 ได้ทั้งสิ้น 771,819,853.13 บาท มีผู้ใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ รวมจำนวน 69,871 คัน แบ่งเป็น แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax จำนวน 19,326 คัน       

ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th จำนวน 37,492 คัน เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำนวน 12,186 คัน ผ่านแอปพลิเคชัน mPAY และ Truemoney Wallet จำนวน 867 คัน ในส่วนการใช้บริการรับชำระภาษีรถประจำปี ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 มีผู้ใช้บริการจำนวน 366,667 คัน การใช้บริการเลื่อนล้อต่อภาษี (Drive Thru for Tax)   จำนวน 77,275 คัน

ศูนย์บริการร่วมคมนาคม 3,593 คัน ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 526 คัน ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) จำนวน 1,493 คัน รวมมียอดผู้ใช้บริการชำระภาษีประจำเดือนกันยายน 2565 ทั้งสิ้น 519,425 คัน สำหรับผู้ที่ชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เมื่อมีการชำระภาษีรถประจำปีผ่านแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกให้จัดส่งเครื่องหมายการเสียภาษีและใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์

ซึ่งจะได้รับภายใน  5 วันทำการนับจากวันชำระเงิน หรือเลือกพิมพ์เครื่องหมายการเสียภาษีด้วยตนเองที่ตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ภายในสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ก็ได้ โดยในระหว่างที่รอรับเอกสาร ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระภาษีรถประจำปีชั่วคราว เพื่อให้เจ้าของรถสามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงการชำระภาษีจนกว่าจะได้รับเครื่องหมาย   การเสียภาษีประจำปีจากกรมการขนส่งทางบก

 กรมการขนส่งทางบก

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)ในประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว แต่กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้เจ้าของรถชำระภาษีออนไลน์ ไม่ว่าจะชำระผ่านทางเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก https://eservice.dlt.go.th หรือแอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax เนื่องจากสะดวกและลดภาระการต้องเดินทางการเข้ามาชำระภาษีที่ภายในสำนักงานขนส่ง หรือจะใช้บริการชำระภาษีรถประจำปีที่ศูนย์บริการร่วมคมนาคม   เชิงสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการให้บริการประชาชน สำหรับประชาชนที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการในวันและเวลาราชการ โดยภายในศูนย์บริการร่วมคมนาคมยังมีตู้รับชำระภาษีรถประจำปีอัตโนมัติ (Kiosk) ให้บริการเพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองทุกขั้นตอนและได้รับเครื่องหมายการเสียภาษีจากตู้ Kiosk ทันที

28 ตุลาคม 2565

ผู้ชม 360 ครั้ง

Engine by shopup.com