คลินิกหมอครอบครัว คืออะไร ทำความรู้จักผ่าน "ต้นแบบระบบ DHB" จากร้อยเอ็ด โมเดลคลินิกหมอครอบครัว

หมวดหมู่: ข่าวยอดฮิต

News Update วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 : หลังจาก สธ.เดินหน้าอย่างจริงจัง กับ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ซึ่งหน่วยงานนี้ ไม่ได้ทำงานเพียงเรื่องการสาธารณสุขเท่านั้น

แต่จะดูทุกๆ เรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ซึ่งจะมี 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ ( สาธารณสุข ) และ ภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ และ เพจ sasook รายงานว่า ผลการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7 

ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุ่มเม่า อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ( รพ.สต.อุ่มเม่า ) พบว่าสมบูรณ์แบบมาก 

ที่น่าสนใจของ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มี คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ  

( District Health Board : DHB ) บูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานคลินิกหมอครอบครัว ร่วมกับ 15 รพ.สต. ในอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เป็นพื้นที่ต้นแบบการดำเนินงาน ได้รับการประเมิน  5 ดาว  คือ รพ.สต.อุ่มเม่า และ รพ.สต.กู่กาสิงห์ 

ทั้งนี้ มีการใช้บุคลากรในพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีระบบเครือข่ายที่เข้มแข็ง มีทีมอำเภอ และทีมสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย ทีมชุมชนจิตอาสา ทำงานร่วมกันเป็น “เครือข่ายบุญรักษา” เชื่อมโรงพยาบาล สู่บ้านและชุมชน

โดยมี คลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster : PCC ) ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพของพื้นที่ ในเรื่องผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง เกิดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพทักษะภายในทีมอย่างต่อเนื่อง

เช่น การสร้างสัมพันธภาพระหว่างทีมเยี่ยมบ้านกับผู้ป่วย

ชมคลิป คลินิกหมอครอบครัว

นอกจากนั้น เครือข่ายบุญรักษายังร่วมกับประชาชนในพื้นที่คิดค้นนวัตกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง เช่น ที่นอนน้ำป้องกันรักษาแผลกดทับ บ้านต้นแบบดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

กิจกรรมปั่นเยี่ยมบ้าน กิจกรรมดูแลกันยามป่วยช่วยกันยามตายของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเหล่าหลวง และสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่สร้างอาชีพ มีรายได้ให้ตนเอง 

ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านคิดค้นและแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร เช่น แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเม่าเป็นสินค้าโอท็อป รวมไปถึงการจัดตั้งตลาดประชารัฐให้เกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษให้มีอาหารปลอดภัยไว้ขายเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน

เขตสุขภาพที่ 7 ขับเคลื่อนงานร่วมกับ พชอ. พร้อมๆ งานคลินิกหมอครอบครัวอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ ลดความแออัดเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ เน้นหนักในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะและสิ่งแวดล้อม

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยโดยร่วมมือกับทุกภาคส่วนคิดค้นความรู้ใหม่ และเผยแพร่ผลงานที่ประสบผลสำเร็จเป็นพื้นที่ต้นแบบแก่พื้นที่อื่นต่อไป

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com

ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

27 มิถุนายน 2562

ผู้ชม 5463 ครั้ง

Engine by shopup.com