"สาธารณสุข" เตรียมลุย "อุตสาหกรรมการแพทย์" ดันเมืองไทยสู่ "Medical Hub" วางแผน "ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" มี "ศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" ทุกประเภท

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า ที่โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมเขตบริการสุขภาพที่ 6 ว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก

ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : EEC ) กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560-2564 ) รองรับนโยบายดังกล่าว เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน แรงงาน

และนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2.8 ล้านคน เป็น 13 ล้านคนในอีก 10 ปี ข้างหน้า ตั้งเป้าหมายพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสมดุลของสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย โดยมีโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนและคนวัยทำงานปลอดภัย นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการ

ในการพัฒนาระยะ 3 ปีแรก (ปี 2560-2562) เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศักยภาพการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมในพื้นที่  การพัฒนาระบบบริการรองรับการขยายตัวของประชากรและแรงงาน

โดยจะเพิ่มเตียง 746 เตียง คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลชุมชน 23 แห่ง หน่วยดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก 30 เตียง และเพิ่มห้องผ่าตัด ไอซียู ไอซียูเด็ก ห้องฉุกเฉินคุณภาพ

พัฒนาโรงพยาบาลระยองให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์  เตรียมแผนจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยที่ครอบคลุม

ทั้ง การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล แผนรองรับสถานการณ์การระเบิด/รั่วของสารเคมี รังสี น้ำมัน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยคุกคามอื่นๆ

รวมทั้งการผลิตและฝึกอบรมบุคลากรสาขาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาทิ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม พยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย เป็นต้น

นอกจากนี้ จะร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน จัดทำแผนรองรับ อุตสาหกรรมการแพทย์ ( Medical Hub ) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Medical Tourism )

โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เช่น ทันตกรรม ความงาม ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนและกำกับมาตรฐานของธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน สปา เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระยะยาว ( Long Stay for Health ) ให้ผ่านการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล 

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

ข่าวจริง.......ชัวร์

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook 

23 เมษายน 2561

ผู้ชม 1075 ครั้ง

Engine by shopup.com