Sasook

"สาธารณสุข" เตรียมลุย "อุตสาหกรรมการแพทย์" ดันเมืองไทยสู่ "Medical Hub" วางแผน "ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ" มี "ศูนย์แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน" ทุกประเภท

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า ที่โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยมเขตบริการสุขภาพที่ 6 ว่า รัฐบาลได้กำหนดให้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก

ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ( Eastern Economic Corridor : EEC ) กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทำแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขระยะ 5 ปี ( พ.ศ.2560-2564 ) รองรับนโยบายดังกล่าว เพื่อดูแลสุขภาพประชาชน แรงงาน

และนักท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 2.8 ล้านคน เป็น 13 ล้านคนในอีก 10 ปี ข้างหน้า ตั้งเป้าหมายพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งความสมดุลของสถานที่ทำงานและที่พักอาศัย โดยมีโรงพยาบาลคุณภาพ ประชาชนและคนวัยทำงานปลอดภัย นักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการ

ในการพัฒนาระยะ 3 ปีแรก (ปี 2560-2562) เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศักยภาพการให้บริการด้านอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศสอดคล้องกับบริบทของอุตสาหกรรมในพื้นที่  การพัฒนาระบบบริการรองรับการขยายตัวของประชากรและแรงงาน

โดยจะเพิ่มเตียง 746 เตียง คลินิกอาชีวเวชศาสตร์ในโรงพยาบาลชุมชน 23 แห่ง หน่วยดูแลผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวก 30 เตียง และเพิ่มห้องผ่าตัด ไอซียู ไอซียูเด็ก ห้องฉุกเฉินคุณภาพ

พัฒนาโรงพยาบาลระยองให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์  เตรียมแผนจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยที่ครอบคลุม

ทั้ง การขนส่งทางอากาศ ทางบก และทางทะเล แผนรองรับสถานการณ์การระเบิด/รั่วของสารเคมี รังสี น้ำมัน พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค อนามัยสิ่งแวดล้อมและป้องกันภัยคุกคามอื่นๆ

รวมทั้งการผลิตและฝึกอบรมบุคลากรสาขาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมอาทิ แพทย์ประจำบ้านสาขาอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม พยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย เป็นต้น

นอกจากนี้ จะร่วมมือกับภาครัฐ และเอกชน จัดทำแผนรองรับ อุตสาหกรรมการแพทย์ ( Medical Hub ) และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ( Medical Tourism )

โดยใช้เทคโนโลยีระดับสูง มีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  เช่น ทันตกรรม ความงาม ห้องปฏิบัติการ สนับสนุนและกำกับมาตรฐานของธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชน สปา เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

และ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระยะยาว ( Long Stay for Health ) ให้ผ่านการรับรองคุณภาพ และมาตรฐานระดับสากล 

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

ข่าวจริง.......ชัวร์

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook 

23 เมษายน 2018

ผู้ชม 924 ครั้ง

Engine by shopup.com