"FDA THAI" หรือ อย.รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ด้าน “มิติการเบิกจ่าย” ดีเด่น ระดับดีเด่น ปีงบประมาณ 2560

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นหน่วยงานระดับกรมเพียงกรมเดียว ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับรางวัลในระดับ “ดีเด่น”

ทั้งนี้ ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดโครงการมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน 5 มิติ

คือ มิติการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชี มิติด้านการตรวจสอบภายใน และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด โดยพิจารณาประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์รวม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ส่วนราชการอื่น ๆ รวมทั้งให้ส่วนราชการเห็นความสำคัญของการประเมินผลด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ

ขณะที่พ่อบ้านของ อย.นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา หรือ "FDA THAI" กล่าวว่า ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ( อย.) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้าน “มิติการเบิกจ่าย” ระดับดีเด่น จากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

เนื่องจาก อย.ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณภายใต้แนวนโยบายที่ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำนึงถึงหลักของประสิทธิภาพ โปร่งใส คุ้มค่า และประหยัดตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2560

โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จที่ทำให้ได้รับรางวัล คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรทุกภาคส่วนอย่างมีขั้นตอน โดยสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ สร้างความรับผิดชอบ และสร้างกลไกเร่งรัดการดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

จนผ่านเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน และได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลอันน่าภาคภูมิใจในครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการดำเนินงานจัดการด้านการเบิกจ่ายของ อย. ได้รับการยอมรับตามเกณฑ์ชี้วัดและกลไกการมีร่วม

โดย อย.เป็นหน่วยงานระดับกรม เพียงกรมเดียวในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับรางวัลในระดับ “ดีเด่น” 

“รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เป็นแรงผลักดัน สร้างแรงจูงใจต่อความสำเร็จขององค์กร โดย อย.ตั้งเป้าหมายในการรักษาระดับความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป อย่างน้อยต้องไม่ต่ำกว่าระดับดีเด่น” 

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

ข่าวจริง.......ชัวร์

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook 

23 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ชม 1103 ครั้ง

Engine by shopup.com