"กฏหมายใหม่" กรม สบส.ห้ามคลินิก สถานพยาบาล โฆษณาก่อนได้รับอนุญาต

 

ผู้สื่อข่าวกองบรรณาธิการ www.medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพของคนรุ่นใหม่ และ เพจ sasook รายงานว่า แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข  ระบุถึงความคืบหน้าเรื่องการป้องปรามการกระทำผิด ขจัดภัยโฆษณาโอ้อวดเกินจริง และคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการในด้านระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย

ตามที่มุ่งหวัง กรม สบส.จึงได้ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล” โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ดังนั้นจึงส่งผลให้การโฆษณา หรือ ประกาศที่เกี่ยวกับสถานพยาบาลเอกชน จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อนุญาตก่อนจึงเผยแพร่ได้ โดยประกาศฉบับนี้

"ได้นิยามให้ การกระทำไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชน เห็น ได้ยิน หรือทราบ ข้อความ เสียง หรือภาพ เพื่อประโยชนทางการค้า เป็นการ “โฆษณาหรือประกาศ” ต้องขออนุมัติ จากผู้อนุญาตก่อนจึงจะเผยแพร่ได้" ( รวมทั้งการติดประกาศในลิฟต์ เสียงตามสาย สื่อโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ ) 

แต่หากเป็นการโฆษณา หรือประกาศ ซึ่งชื่อ และสถานที่ตั้งสถานพยาบาล หรือการแสดงรายละเอียดตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559 กำหนดให้แสดง ณ สถานพยาบาล ไม่ต้องขออนุมัติ

ทั้งนี้ การโฆษณา หรือประกาศ ที่เผยแพร่ก่อนกฎหมายฉบับนี้ มีผลบังคับใช้จะต้อง ยื่นเรื่องขออนุมัติภายใน 90 วัน ( 1 พฤษภาคม 2561 )

โดยเมื่อยื่นเรื่องขออนุมัติแล้ว อนุโลมให้โฆษณาต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งผลการพิจารณา แต่การโฆษณาดังกล่าวนั้นต้องไม่เข้าข่ายเป็นเท็จ หรือโอ้อวดเกินจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ เกี่ยวกับการประกอบกิจการของสถานพยาบาล

ด้าน นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ตามประกาศกรม สบส.ฉบับนี้ได้กำหนดให้การโฆษณา หรือ ประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ 1 คือ การโฆษณา หรือประกาศฯ ซึ่งชื่อ คุณวุฒิ หรือความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพ, บริการทางการแพทย์, อัตราค่ารักษาพยาบาล ยาและเวชภัณฑ์, การให้ส่วนลดเพื่ออนุเคราะห์บุคคลด้อยโอกาส หรือสมาชิก, การแจ้งข่าวสาร

 เช่น การทำลายเวชระเบียน ย้ายสถานที่ กิจกรรมสำคัญในวันต่างๆ และการแจ้งวัน เวลา ที่ให้บริการตามที่ได้รับอนุญาต และประเภทที่ 2 คือ การโฆษณาหรือประกาศนอกเหนือจากประเภทที่ 1

อาทิ การให้ส่วนลด หรือการจัดโปรโมชั่นแก่ผู้รับบริการทั่วไป โดยการขออนุมัติจะต้องยื่นคำขอต่อผู้อนุญาต พร้อมด้วยข้อความ เสียงหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือประกาศ

หากทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศต้องจัดทำคำแปลภาษาไทย ที่ผ่านการรับรองคำแปลจากหน่วยงานรัฐหรือเอกชนที่ดำเนินธุรกิจการแปลเอกสารที่ได้มาตรฐานสากลประกอบด้วย ซึ่งการพิจารณาอนุมัติโฆษณาหรือประกาศทั้ง 2 ประเภทผู้อนุญาตจะมีการพิจารณาอนุมัติหรือไม่ เมื่อได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว

อย่างไรก็ดี กรม สบส.ขอเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลอย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้ใดมีการเผยแพร่โฆษณา หรือ ประกาศของสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุมัติ จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2559

มีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทและให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท จนกว่าจะระงับการโฆษณา หรือหากมีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาทจนกว่าจะระงับการโฆษณา

www.medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ ของคนรุ่นใหม่

....ข่าวจริง ชัวร์ 

"Health News Leader Thailand and Health Data Science" 

https://www.facebook.com/Dr.sasook

  

25 เมษายน 2561

ผู้ชม 10531 ครั้ง

Engine by shopup.com