"โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง" COPD Asthma จะเป็นสาเหตุการตาย อันดับ 3 ของโลก สาธารณสุขขยาย "คลินิกโรคหืด และ ปอด"

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY - HEALTH NEWS ARTICLES

 สาธารณสุขรับมือ "โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง"

ขยายระบบบริการสู่ปฐมภูมิใกล้บ้านยิ่งขึ้น

MED HUB NEWS - ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เมดฮับนิวส์ดอทคอม และ เพจ sasook รายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายการดูแล รักษา "ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง" 

"โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง" ( WHO )  เป็นโรคที่ทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขอยู่ในลำดับต้นๆ  ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วย มักมีอาการหอบรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินและนอนรักษาในโรงพยาบาล  

จากสถิติสาธารณสุข ปี 2558 มีผู้ป่วยโรคหืดนอนรักษาในโรงพยาบาล 115,577 คน ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 249,742 คน โดยไทยพบผู้ป่วยโรคหืดประมาณร้อยละ 7  ของประชากร และพบผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอีกจำนวน 1.5 ล้านคน 

คาดว่าผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปประมาณร้อยละ 5 ป่วยเป็นโรคนี้ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ว่าในปี ค.ศ. 2020  หรือ พ.ศ. 2563  โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3  ของประชากรโลก

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้โรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง( COPD & Asthma ) เป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดบริการความเป็นเลิศด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ( Service Excellence NCDs ) มุ่งเน้นการดูแลรักษาแบบองค์รวมในรูปแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ 

โดย 14 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายในโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ไม่มีแพทย์เฉพาะทางด้านนี้ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่ายแล้ว 1,415 แห่ง 

ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการกำเริบรุนแรงจนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลส่งผลให้ในปี 2554-2557 จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและนอนในโรงพยาบาลลดลงกว่าร้อยละ 23

อย่างไรก็ดี แนวโน้มปี 2558-2560 พบอัตราการกำเริบเฉียบพลันของโรคหอบหืดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ซึ่งอาจเกิดจากหลายปัจจัย 

โดยส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุข หรือ สมาชิกเครือข่ายที่ทำคลินิกได้มาตรฐานแล้วขยายรูปแบบและแนวทางการรักษาไปสู่ระบบบริการปฐมภูมิหรือ PCC ( Primary Care Custer ) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาที่ใกล้บ้านมากยิ่งขึ้น

คลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังแบบง่าย เป็นคลินิกที่ง่ายต่อการประเมิน ง่ายต่อการรักษาและได้คุณภาพ ถึงจะไม่มีแพทย์เฉพาะทางก็สามารถทำได้โดยแพทย์ทั่วไปและผู้ที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐานคลินิกฯโดยใช้การประเมินโดยซักถามประวัติอาการของโรค 

วัดค่าลมจากปอดโดยเครื่องวัดรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการรักษาอย่างง่ายที่กำหนด นัดติดตามอาการสม่ำเสมอ สอนเทคนิคการใช้ยาพ่นที่ถูกวิธี ให้ความรู้เรื่องโรคหอบ การประเมินการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย เป็นต้น

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

  

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

15 มกราคม 2562

ผู้ชม 1315 ครั้ง

Engine by shopup.com