บทความ

อสม. หรือ  “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” ทองใส หาญเสนา อสม.ประจำ รพ.สต.บ้านนาถ่อน ต้นแบบ อสม.ดีเด่น ยุค 4.0

เว็บไซต์สุขภาพ ข่าวสาธารณสุข ท่องเที่ยว - อสม. หรือ  “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน” ทองใส หาญเสนา อสม.ประจำ รพ.สต.บ้านนาถ่อน ต้นแบบ อสม.ดีเด่น ยุค 4.0

News Update - ข่าวล่าสุดวันนี้ : หากพูดถึง อสม. หรือ  “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน”  ปัจจุบันต้องบอกว่า อสม.มีบทบาทก้าวไกลไปมาก เพราะมีความสามารถพัฒนางานด้านสาธารณสุขมูลฐาน  

มุ่งเน้นให้ชุมชนตระหนักในความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของชุมชนเอง

อสม. ในยุค 4.0 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่มีความรู้ ทักษะ ความสามารถ  บทบาทหน้าที่  กระบวนการทำงาน  และวิธีการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ 

จนนำไปสู่ความพึงพอใจทั้งต่อตนเอง, ชุมชน , หน่วยงานและส่งผลโดยรวมต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประเทศชาติ

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า นางทองใส หาญเสนา อสม.คนเก่ง

ที่ได้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข คอยเป็นพี่เลี้ยง และให้กำลังใจจนพัฒนาไปสู่ อสม. ยุค 4.0 ได้สำเร็จ

นั่นคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม มีนางอัมรา ดีแท้ ผอ.รพ.สต.บ้านนาถ่อน เป็นผู้อำนวยการ 

ทั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( กรม สบส. ) กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนา อสม.ให้ก้าวสู่การเป็น อสม. 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของ อสม. ให้สามารถถ่ายทอดความรอบรู้ด้านสุขภาพผ่านสื่อดิจิทัลให้กับประชาชนโดยตรง ได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง

โดย อสม.ต้อง 1.มีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แอพพลิเคชั่น SMART อสม. และ RDU เป็นต้น 2.มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ เช่นการป้องกันควบคุมโรค

3.เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสุขภาพและผู้นำการจัดการสุขภาพชุมชน และ 4. มีความรู้ ทักษะด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ พร้อมเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคม

ปี 2561 กรม สบส.ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้กับ อสม.ทองใส หาญเสนา ซึ่งดำเนินงานในพื้นที่ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ใช้หลักในการทำงานคือ สานสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ รับฟังทุกความคิดเห็น นำเทคโนโลยีมาช่วยในการสื่อสาร และสร้างความร่วมมือของคนในชุมชนให้ตระหนักถึงการดูแลสุขภาพ

โดยปี พ.ศ.2557 ได้ประกาศให้มี และใช้ธรรมนูญสุขภาพของตำบลนาถ่อน ฉบับที่ 1 ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาถ่อน เป็นเครื่องมือและแนวทางที่ให้โอกาสประชาชน

รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ในการค้นหา ออกแบบ กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพของตนเองและชุมชน มุ่งหวังในเป้าหมายสูงสุดคือ “อยู่ดี มีสุข”

โดยเนื้อหาในธรรมนูญประกอบด้วย 10 หมวด ได้แก่ หมวด 1 ปรัชญาแนวคิดระบบสุขภาพ ต.นาถ่อน หมวด 2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป้าหมายระบบสุขภาพ ต.นาถ่อน

หมวด 3 ต.นาถ่อนเมืองน่าอยู่ หมวด 4 ครอบครัวอบอุ่น หมวด 5 การควบคุม ป้องกันปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ สุขภาวะ ฯลฯ

ธรรมนูญสุขภาพตำบล หมวดที่ 5 เป็นหมวดที่เกี่ยวข้อง มากำหนดเป็นข้อบัญญัติตำบล บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มาตรการและการดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

อาทิ เช่นโรคไข้เลือดออก อสม.ทองใส ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำหลัก 5 ส. คือ เสียสละ สื่อสาร สนับสนุนส่วนร่วม และสิ่งแวดล้อมมาใช้

รวมทั้งนำเทคโนโลยี google earth หรือ ภาพถ่ายดาวเทียมมาช่วยในการหากลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยที่ต้องเฝ้าระวังสภาพแวดล้อม และยังสามารถกำหนดการกระจายโรคไปยังบ้านหรือหมู่บ้านใกล้เคียงได้

นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำสเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุงให้กับคนในชุมชน เนื่องจากเห็นว่าแต่ละบ้านมีการปลูกตะไคร้หอมกันทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

 

26 กันยายน 2563

ผู้ชม 5512 ครั้ง

Engine by shopup.com