ปลัดฯ สธ.ย้ำ "การแพทย์ปฐมภูมิ" จะเข้มแข็ง ผอ.รพ.ชุมชนต้องบริหารจัดการดี

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY

MED HUB NEWS  - บุคคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วยหลายวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันเรากำลังเริ่มต้นนำเอาระบบบริการปฐมภูมิมาใช้อย่างจริงจัง

โดยหนึ่งในวิชาชีพที่สำคัญคือ วิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มบุคลากรที่ดำเนินงานใกล้ชิดภาคส่วนชุมชน เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ( รพ.สต.)  หมออนามัย นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และ อสม. 

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนปี 2561 เพื่อพัฒนาความรู้วิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การบริหารจัดการ เสริมสร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงาน

พร้อมทั้งมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่เกษียณอายุราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ปฏิบัติราชการในโรงพยาบาลชุมชนนานกว่า 25 ปี และ 30 ปี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน
ปัจจุบันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว แนวโน้มการเกิดโรคมีการเปลี่ยนแปลงจากความเจริญ

การสื่อสารและเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลชุมชน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นสมาร์ท ฮอสปิตัล ( Smart Hospital )

ทั้งนี้ จะต้องมีการนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเพิ่มความสะดวกในระบบบริการ การจัดเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วย การบริหารจัดการ

และมีศักยภาพในการรับผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตจากโรงพยาบาลใหญ่ เน้น 3 โรค คือโรคหลอดเลือดสมอง บาดเจ็บที่สมอง และบาดเจ็บกระดูกสันหลัง

เพื่อให้การดูแลรักษาและเตรียมความพร้อมก่อนส่งกลับบ้าน ( Intermediate Care ) ลดความแออัดและระยะเวลารอคอยในโรงพยาบาลใหญ่

รวมทั้งทำงานร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิ

เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลใหญ่ เช่น ทีมหมอครอบครัว คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ รพ.สต.ติดดาว

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีโรงพยาบาลชุมชนในสังกัดจำนวน 781 แห่งครอบคลุมทุกอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ สะดวก ใกล้บ้าน 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

26 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 2738 ครั้ง

Engine by shopup.com