MOPH R 2 R ฯ "สสจ. เพชรบูรณ์ สงขลา กาฬสินธุ์" คว้าต้นแบบอาหารปลอดภัย

หมวดหมู่: LATEST NEWS UPDATES : TODAY'S

MED HUB NEWS - กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลผลงานวิจัย R2R ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล โดยมีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 941 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น จำนวน 31 รางวัล

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

และศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศมอบรางวัล R2R ดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน 31 รางวัล

โดยมีรางวัลการประกวดบูธนิทรรศการดีเด่นของกรมวิชาการและเขตสุขภาพ และ รางวัลต้นแบบระบบคุณภาพอาหารปลอดภัย ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปี 2561

ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่อง

และส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนากระบวนการทำงานของตนสู่งานวิจัย Routine to Research : R2R 

นอกจากเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานประจำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว ยังนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำมาเรียนรู้ร่วมกัน

จนเกิดเป็นวงจรแห่งการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดคือผู้ป่วยและประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ

ปีนี้ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 941 ผลงาน มีผู้ได้รับรางวัล R2R ดีเด่น จำนวน 31 รางวัล

โดยแบ่งเป็น ระดับปฐมภูมิ 5 รางวัล ระดับทุติยภูมิ 2 รางวัล ระดับตติยภูมิ ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูง และโรงเรียนแพทย์ 9 รางวัล

ระดับสนับสนุนบริหารและสนับสนุนบริการ 8 รางวัล ระดับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล ระดับ Meta R2R 6 รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ กรมวิชาการและเขตสุขภาพทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาการ โดยมีการมอบรางวัลบูทนิทรรศการดีเด่น ประเภทกรมวิชาการจำนวน 3 รางวัล

ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภทเขตสุขภาพ 3 รางวัล ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 11

และ รางวัลต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย 3 รางวัล ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

ตัวแทน นพ.สสจ.เพชรบูรณ์ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เป็นจังหวัดต้นแบบระบบคุณภาพงานอาหารปลอดภัย ปี 2561 ในงานประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย ( MOPH R2R Forum ) ประจำปี 2561 

 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News  

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

06 มกราคม 2562

ผู้ชม 1292 ครั้ง

Engine by shopup.com