สุดปลื้ม ! ศาลยกฟ้องคดีบริษัทบุหรี่ ขอเพิกถอนรูปภาพ คำเตือน 85% บนซอง

 

 MED HUB NEWS - กรณีศาลปกครองไฟเขียวบังคับใช้กฎหมายให้ขยายภาพ คำเตือนซองบุหรี่ เป็นร้อยละ 85 ของหน้าซอง โดยถือว่าเป็นขนาดภาพคำเตือนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น

ในทางกลับกันยุคของโลกดิจิตอล ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้ว นักรณรงค์เก่าแก่ ยิ่งออกมาตรการเพิ่ม ขยายให้คลุมทั้งซอง

ผู้บริโภคก็ยังมีพฤติกรรมเช่นเดิม ตราบใดที่ไม่ใช้ความคิดที่ทันสมัย ไอเดียดีๆ ใช้เทคโนโลยีช่วยทำงานให้สำเร็จ และไม่มองโลก ไร้นวัตกรรมทางเลือกเพื่อสุขภาพตามมาตรฐานสากลที่ดีที่สุดให้กับ "กลุ่มผุ้สูบบุหรี่" 10 ล้านคน 

 เมื่อทางเดินเดิมไม่ได้ผล...ควรจะเปลี่ยน หรือ เดินหน้า ? 

ล่าสุด กอง บ.ก.เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข  การท่องเที่ยว วาไรตี้   และ เพจ sasook รายงานว่า  วันนี้ ( 27 กันยายน 2561 )  นายแพทย์สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุถึง กรณีบริษัทบุหรี่ฟ้องกระทรวงสาธารณสุข

ขอให้ศาลปกครองเพิกถอนประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดรูปภาพข้อความคำเตือนขนาดพื้นที่ 85% บนซองบุหรี่ ว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา  

ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องคดี เนื่องจากศาลเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการควบคุมและกำกับดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน

รวมทั้งการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการที่กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศจึงชอบด้วยกฎหมาย

และสอดคล้องกับกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ องค์การอนามัยโลก ( WHO-FCTC ) ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี

ศาลปกครองกลางยังได้ชี้ให้เห็นว่า มาตรการเพิ่มขนาดฉลากรูปภาพข้อความคำเตือนฯ ดังกล่าว จะทำให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตมากขึ้น และสามารถลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ลงได้อย่างมีนัยสำคัญ

อันเป็นมาตรการที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวมมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งคุ้มครองสุขภาพของประชาชน อีกทั้งการเพิ่มขนาดพื้นที่จากเดิม 55% เป็น 85% จะสามารถกระตุ้นความรู้สึกและความต้องการที่จะเลิกสูบบุหรี่ได้

เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับประชาชนที่มีข้อจำกัดด้านการอ่าน รวมถึงเด็กและเยาวชน ถือเป็นมาตรการที่พอสมควรแก่เหตุ ประกาศดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง

ทั้งนี้ จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัย และช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบ พ.ศ. 2556

ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 เพื่อกำหนดให้ผู้ผลิต และผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตทุกราย ต้องพิมพ์ฉลากรูปภาพ

และข้อความคำเตือนถึงพิษภัยของบุหรี่ซิกาแรตขนาดไม่น้อยกว่า 85% บนซองบุหรี่ ซึ่งเป็นการเพิ่มขนาดของฉลากรูปภาพคำเตือนฯ จากเดิมที่กำหนดไว้ 55%

จึงเป็นเหตุให้บริษัทบุหรี่ยื่นฟ้องกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อศาลปกครองกลางเพื่อขอเพิกถอน ประกาศฉบับดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

17 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1377 ครั้ง

Engine by shopup.com