"สบส." กำชับ “วิทยากร” สอนหลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ "ขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต"

MED HUB NEWS - ปัจจุบันสปา และ นวดไทยมีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งต่างชาติให้เครดิตคำว่า "นวดไทย" หรือ Thai Massage อย่างมาก

ล่าสุด ก่อนจะขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข  การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า กรม สบส. กำชับ “วิทยากร” สอน “หลักสูตรนวดเพื่อสุขภาพ” ต้องมี “ใบวุฒิบัตร” 

โดยนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรม สบส. ระบุถึง นักวิทยากรสอนนวดในหลักสูตรต่างๆ ต้องมีใบวุฒิบัตรในสาขาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่สอน และต้องมีประสบการณ์สอนไม่น้อยกว่า 2 ปี

ในภาคทฤษฎีกำหนดวิทยากร 1 คนต่อผู้เรียน 40 คน ส่วนภาคปฏิบัติกำหนดวิทยากร 1 คนต่อผู้เรียน 10 คน หลักสูตรการสอนต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานหลักสูตรกลางที่กำหนด 11 หลักสูตร ซึ่งกรม สบส.ได้กำหนดคุณวุฒิวิทยากรในแต่ละหลักสูตรและหมวดวิชาไว้แตกต่างกันไป

เช่น ต้องจบปริญญาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์สุขภาพ ฯลฯ บางหลักสูตรอาจกำหนดให้ผู้สอนต้องจบหลักสูตรจากสภาการแพทย์แผนไทย

หรือหลักสูตรการนวดไทยที่ได้รับการรับรองจากกรม สบส. ที่มีชั่วโมงเรียนมากกว่าหรือเทียบเท่าหลักสูตรที่จะทำการสอน หรือได้รับใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ซึ่งผู้ที่ต้องการเป็นวิทยากรสอนนวด รวมทั้งสถาบันที่เปิดสอน ต้องศึกษาโครงสร้าง หลักสูตร คุณสมบัติของผู้เรียนและวิทยากรของหลักสูตรต่างๆ

ที่เว็บไซต์ thaispa.go.th หัวข้อ “ข้อมูลเผยแพร่ >โครงสร้าง 11 หลักสูตรกลาง” เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีมาตรฐานโดยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในหลักสูตรนั้นๆอย่างแท้จริง

เพื่อขึ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความปลอดภัยจากหมอนวดที่ผ่านการอบรม

ด้านนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า  สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรใดที่ประสงค์จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อ สุขภาพ ต้องมีใบอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต้องได้รับการรับรองหลักสูตรฯจากกรม สบส.ก่อนเปิดทำการเรียนการสอน และต้องเปิดการสอน ณ สถานที่ที่ได้ระบุไว้ในการยื่นขอหลักสูตร

หากต้องการเปิดการสอนที่อื่น ต้องทำการขอรับรองหลักสูตรใหม่ทุกครั้ง กรณียกเลิกการเรียนการสอน หรือเปลี่ยนแปลงวิทยากรผู้สอน ต้องทำหนังสือแจ้งกรม สบส.ทุกกรณี

ส่วนสถาบันใดที่ลักลอบขายใบวุฒิบัตรเพื่อรับรองคุณวุฒิให้แก่ผู้นวดโดยที่ไม่มีการเข้าเรียนจริง หรือให้วิทยากรที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดมาเป็นผู้สอน ถือว่าเป็นสถาบันที่ไม่ได้มาตรฐาน

หากมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำความผิด ก็จะถูกเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีการรับรองหลักสูตร

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com

ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

18 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1580 ครั้ง

Engine by shopup.com