"สถาบันบำบัดผู้ติดยา" ยอมรับล้มเหลว แถมเสพติดซ้ำ เตรียมใช้วัด มัสยิดฟื้นฟู

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY

 

MED HUB NEWS -  "วัดถ้ำกระบอก" หรือ สำนักสงฆ์ถ้ำกระบอกในอดีต คือต้นแบบของ "ศูนย์สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางเลือกสำหรับผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด"

โดยการดูแล จิตใจ และ สุขภาพ ใช้เวลาบำบัดเพียง 15 วัน และไม่ต้อนรับการกลับมาอีกครั้งของใครก็ตาม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด เพราะการรักษาอาการติดยาเสพติด "สัจจะ การห้ามใจ" สำคัญเหนือสิ่งใด

และนี่คือ โมเดล ที่วัดถ้ำกระบอกเน้นย้ำมาตลอดระยะเวลาการเป็นสถานที่บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตั้งแต่ปี 2503 

ล่าสุด medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์  ระบุถึงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก

ซึ่งผลการบำบัดรักษาและ พื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านมามีอัตราการการบำบัดพื้นฟูตามเกณฑ์ที่กำหนดค่อนข้างต่ำ

การติดตามดูแลช่วยเหลือและการประเมินผลมีปัญหาอุปสรรคที่ทำได้ไม่ครอบคลุมทั่วถึงนักจึงทำให้มีอัตราการเสพติดซ้ำค่อนข้างสูง

อาจเนื่องมาจากครอบครัวและชุมชนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีส่วนร่วมในการบำบัดพื้นฟูและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ / ผู้ติดยาเสพติดไม่มากนัก สังคมยังขาดการดูแลให้โอกาสและยอมรับผู้เสพ

ผู้ติดยาเสพติดซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดยังได้ผลดีไม่เท่าที่ควรดังนั้นการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนควรให้มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชนนั้นๆ

ซึ่งพบว่าวัดหรือมัสยิดเป็นศาสนสถาน ที่ผูกยึดกับวิถีชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและคนในชุมชนมักให้ความสำคัญค่อนข้างสูง ดังนั้นวัดและมัสยิดที่เป็นศูนย์สงเคราะห์และพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดจึงเป็นทางเลือกหนึ่ง

สำหรับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทำให้ชุมชนและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดได้สอดคล้องและเหมาะสมมากขึ้นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การดำเนินงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ยาเสพติด ขจัดปัญหาด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการให้บริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย สบยช.

จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด / มัสยิด ) เป็นศูนย์สงเคราะห์ และพื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ

โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้บุคลากรด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้มีความรู้ ความเข้าใจในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและแนวทางการพัฒนาคุณภาพงานยาเสพติดสามารถนำไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันมีวัดที่ได้รับการจัดตั้งเป็น สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522ประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 23 แห่ง ที่ให้การบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัด ในปี 2559-2561จำนวน 1,843 ราย,  2,942 ราย และ 1,700 ราย ตามลำดับ

ส่วนการบำบัดพื้นฟูสมรรถภาพโดยมัสยิดได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2550 ที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และในปัจจุบันได้ขยายผลการดำเนินงานเพิ่มที่จังหวัดสงขลาและสตูล

 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

ภาพจาก sanook 

 

28 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1414 ครั้ง

Engine by shopup.com