"อำเภอสุขใจ" ทีมพชอ.แอดทีฟสูง เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เว็บไซต์สุขภาพ

หมวดหมู่: MEDICAL NEWS TODAY

 

MED HUB NEWS - หลังจาก กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้า “ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ” DHB : District Health Board เพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุข สอดคล้องกับการดำเนินงาน คลินิกหมอครอบครัว ( Primary Care Cluster : PCC )

และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ติดดาว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิเพิ่มมากขึ้น และได้รับบริการสุขภาพที่มีคุณภาพดีขึ้น

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า  สำหรับประชาชนดูเหมือนจะยังใหม่กับเรื่องนี้มากๆ คำว่า พชอ. คือคำย่อสั้นๆ มีกลไกการทำงานสำคัญคือ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( District Health Board : DHB ) ตามแนวคิด “คนไทย ใส่ใจดูแลกัน”

ประกอบด้วย ความร่วมมือของทั้ง 3 ฝ่ายคือ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายวิชาการ (สาธารณสุข) และภาคเอกชน ตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับพื้นที่ที่ไม่ซ้ำซ้อน มีเป้าหมายเพิ่มคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำ

โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เน้นหนักในผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เด็กปฐมวัย อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ขยะและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

การใช้ชีวิตแบบสังคมเมือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และโรคเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เน้นการป้องกันและจัดการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ในปี 2561 นี้ จะมี พชอ.ครบทุกอำเภอ

ทั้งนี้  บุคลากรระบบปฐมภูมิ ได้ประชุมเชิงปฎิบัติการบูรณาการงานปฐมภูมิ ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร สป.สธ.

โดยมี อ.นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติคุณ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ
อ.นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรมป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ บรรยายพิเศษ "ระบบสุขภาพปฐมภูมิ"

อ.นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยสำนักสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย :พชอ. อ.นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง :PCC อ.พญ.ณภัทร สิทธิศักดิ์ : รพ.สต.ติดดาว อ.นพ.ธีระวัฒน์ กรศิลป์ : ตย.PCC แด่ นพ.สสจ. รองนพ.สสจ. หน.กลุ่มงานพัฒนากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ตัวแทน รพศ./รพท.รพช./สสอ./รพ.สต.

โดย เรื่องราวความมีชีวิตของ พชอ. แง่งามอีกมุมหนึ่งของทีมพชอ.แก่งคอย ตากใบ ด่านซ้าย ละงู ซึ่งได้จัดทำหนังสือ หนังสือ "อำเภอสุขใจ" ดีที่อ่านแล้วสุขใจ

"ความเชื่อใจ กุญแจแห่งความสำเร็จ" พร้อมบทสัมภาษณ์  ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ที่ชาวสาธารณสุข อ่านแล้ว ทำให้มีแรงบันดาลใจ ทำงานแบบเป็นทีมเดียวกันจริงๆ  #ทีมพชอ.

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

12 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1593 ครั้ง

Engine by shopup.com