สถานพยาบาลไทยเฮ "บอร์ด Medical Hub" บังคับ "นักท่องเที่ยววีซ่า 1 ปี ทำประกัน"

หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

หลังจากคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ( Medical Hub ) ประชุม ครั้งที่ 2/2561 ได้เห็นชอบ ปรับปรุงหลักเกณฑ์

กรณีชาวต่างชาติพำนักอยู่ชั่วคราวระยะ1 ปี ( Non-immigrant Visa O-A) ต้องทำประกันสุขภาพ ภาคบังคับภายใต้ พรบ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

ผู้สื่อข่าว medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook รายงานว่า นายแพทย์กิตติศักดิ์  กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็น ศูนย์กลางสุขภาพนานานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 2/2561

ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการที่จะปรับปรุงเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวสำหรับกรณี Long stay visa 1 ปี ( Non-immigrant Visa O-A)

กำหนดต้องมีการประกันสุขภาพของไทยคุ้มครองตลอดระยะเวลาที่พำนักให้ราชอาณาจักร จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับค่ารักษาพยาบาลในกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท กรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

ส่วนผู้ที่มีประกันสุขภาพของต่างประเทศ ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่น้อยกว่าที่กำหนด จะได้รับการยกเว้น ไม่จำเป็นต้องทำประกันสุขภาพของไทย และนำมาใช้แสดงประกอบการขอรับการตรวจลงตราประเภทอยู่ชั่วคราวได้โดยอนุโลม

ทางกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย

จะร่วมกันกำหนดแนวทางการตรวจสอบเอกสารการประกันของต่างประเทศ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากำหนดเป็นนโยบายต่อไป

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ Long Stay Visa 1 ปี เป็นการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาพำนักในประเทศไทย ซึ่งจะเกิดผลดีในด้านค่ารักษาพยาบาลกับสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com

ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

27 ธันวาคม 2561

ผู้ชม 1058 ครั้ง

Engine by shopup.com