"ถอดยศทหาร เรียกคืนเครื่องราชฯ" ข้าราชการสองราย ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง

เว็บไซต์สุขภาพ medhubnews.com  รายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา ( 27 ธ.ค.) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

ซึ่ง นางสาวผาสุข เกษรรัตน์ ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สังกัดสํานักกรรมาธิการ 2 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับพระราชทาน

เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

และ นางสาวผาสุข เกษรรัตน์ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ผู้รับสนองพระราชโองการพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศว่ามีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ถอด ร้อยโท ทวี มะลิทอง นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561

เนื่องจากกระทำ ความผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501

ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือกและเหรียญจักรมาลา

ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา ตามข้อ 6 และข้อ 7 (4) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ ร้อยโท ทวี มะลิทอง เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วัน ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกประวิตร วงศ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

09 มกราคม 2562

ผู้ชม 872 ครั้ง

Engine by shopup.com