คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา เบียดบังพระราชทรัพย์ ในหลวง ร.10 เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน

หมวดหมู่: HOT TOPIC

News Update : "ทิพยายังพัฒนา" "คุณหญิงทิพยายังพัธนา" "คุณหญิงทิพยายังพัฒนา" "คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา" "คุณหญิงทิพยา ยังพัฒนาคือใคร" 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ เรียกคืนเครื่องราชฯ คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา พฤติการณ์เบียดบังพระราชทรัพย์

กองบรรณาธิการ medhubnews.com รายงานว่า เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเรื่องเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ความว่า

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า และ จตุตถจุลจอมเกล้า

เนื่องจากคุณหญิงทิพยา ยังพัธนา มีพฤติการณ์ไม่เหมาะสม และ เบียดบังพระราชทรัพย์ไปโดยมิชอบ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า และ จตุตถจุลจอมเกล้า ของ คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

ส่วน ประวัติ คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา  หรือ คุณหญิงทิพยา ยังพัฒนา หรือ คุณหญิงดารา เป็นสุภาพสตรีคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ถวายการรับใช้ใกล้ชิดพระองค์ท่านมานานถึง 26 ปี คยบอกเล่าถึงพระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระจริยวัตรอันงดงามที่คนไทยน้อยคนนักจะเคยได้รับทราบ

คุณหญิงทิพยา ยังพัธนา เคยเล่าว่า ดิฉันเข้าเฝ้าฯ ถวายตัวรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นคุณข้าหลวงในพระองค์ท่าน ถวายงานรับใช้ในส่วนพระองค์

ก่อนบรรทมตื่นต้องเตรียมฉลองพระองค์ที่จะทรงของใช้ในห้องสรง ช่วยคุณข้าหลวงเวรตั้งเครื่องเสวยกลางวัน สมัยที่ดิฉันถวายรับใช้ใหม่ๆ เวลาเสวยเครื่องกลางวันจะทรงงานด้วยพร้อมกัน ทรงงานไปถึงเย็นจึงเสด็จฯ ไปทรงออกพระกำลังตอนค่ำ ทรงพระดำเนินและทรงโยคะเกือบทุกวัน

ประมาณสี่ทุ่มครึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ สมเด็จพระเทพฯ ทูลกระหม่อมพระองค์เล็กทั้งสี่พระองค์ จะเสด็จฯ มาร่วมเสวยเครื่องค่ำกัน

จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ จะเสด็จเข้าห้องทรงนมัสการ โปรดที่จะปักดอกบัวสัตตบงกชและดอกไม้หอมเกือบทุกชนิด ถวายพระด้วยพระองค์เอง ทรงสวดมนต์ทุกคืนประมาณหนึ่งชั่วโมง และทรงนั่งสมาธิด้วย

ทรงยึดมั่นในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก ทรงสอนข้าหลวงเสมอว่า การเกิดเป็นมนุษย์นั้นประเสริฐนัก เพราะมนุษย์สามารถสร้างบุญสร้างกุศลได้ ทุกวันเมื่อตื่นขึ้นมาให้มีสติอยู่กับตัวและให้คิดทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ให้สร้างแต่กรรมดี ละเว้นความชั่ว

สำหรับ เกร็ดความรู้ เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า 

การใช้คำนำหน้าสตรีในอดีตนั้นมีการระบุเกี่ยวพันกับบรรดาศักดิ์ของสามีที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงแม้ว่าในปัจจุบันรัฐบาลจะไม่มีนโยบายขอพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้ข้าราชการแล้ว  

แต่คำนำหน้าสตรีสำหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ก็ยังสมควรได้รับคำยกย่องอยู่ เนื่องจากประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเพื่อเป็นการเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์

ดังนั้น จึงสมควรยกย่องสตรีผู้ได้รับเกียรติจากองค์พระมหากษัตริย์ด้วย โดยอนุโลมไม่ต้องยึดถือบรรดาศักดิ์ของสามีเป็นเกณฑ์

สำหรับคำนำหน้าสตรีที่สมรสแล้วและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ปฐมจุลจอมเกล้าและทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษให้ใช้คำว่า "ท่านผู้หญิง" ยกเว้น สตรีในราชสกุลตั้งแต่หม่อมเจ้าขึ้นไปให้ใช้คำนำพระนามตามเดิม

ส่วนสตรีที่สมรสแล้วและรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ทุติยจุลจอมเกล้า ตติยจุลจอมเกล้า และจตุตถจุลจอมเกล้าใช้คำนำหน้าว่า "คุณหญิง" ยกเว้นสตรีในราชสกุลตั้งแต่หม่อมหลวงขึ้นไปให้ใช้คำนำนามตามเดิม

ส่วนสตรีที่ยังไม่ได้สมรสและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ( ฝ่ายใน ) ตั้งแต่ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้าขึ้นไป ให้ใช้คำนำนามว่า "คุณ"

17 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 12285 ครั้ง

Engine by shopup.com