“พิมพ์ผกา ติณสูลานนท์” สาวสกุลดัง ถูกศาลล้มละลายกลาง ขอให้จําเลยล้มละลาย และ สั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

หมวดหมู่: ข่าวยอดฮิต

News Update  : พิมพ์ผกา ติณสูลานนท์ , น.ส.พิมพ์ผกา ติณสูลานนท์ , พิมพ์ผกาติณสู , ราชกิจจานุเบกษา , นางสาวพิมพ์ผกา ติณสูลานนท์

กองบรรณาธิการ medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ  และ เพจ sasook  รายงานว่า  เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 62 ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

ด้วย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 23 เมษายน 2562 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นางสาวพิมพ์ผกา ติณสูลานนท์ จําเลย เด็ดขาด

ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้วจําเลย ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2491 มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยรามคําแหง 24 แยก 10 ( ยงวัฒนกิจ ) แขวงหัวหมากเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต้อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ้ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดีซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่

ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562  

ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สำหรับเกร็ดความรู้เรื่อง ราชกิจจานุเบกษา  หรือ Royal Thai Government Gazette บางครั้ง  เรียกสั้น ๆ ว่า Government Gazette

เป็นหนังสือรวบรวมคำประกาศของทางราชการ โดยเริ่มจัดพิมพ์ขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช 1219 ตรงกับวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2401

นับเป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฎหมาย และคำสั่งทางราชการให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการจวบจนปัจจุบันนี้ นับเป็นสิ่งพิมพ์ของไทยที่มีอายุยาวนานที่สุด

โดยมีสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่

"ราชกิจจานุเบกษา"

18 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 2374 ครั้ง

Engine by shopup.com