แผนไทยปรุงยา ศุขไสยาศน์ ผสมกัญชา ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ทยอยส่งตำรับยาไปยังสถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยใน สถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง วันที่ 2 กันยายนนี้ เพื่อใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยภายใต้การควบคุมของแพทย์

นายแพทย์ปราโมทย์  เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  กล่าวถึงคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเปิดบริการในวันที่ 2 กันยายน 2562 ในสถานบริการสุขภาพ   13 เขตสุขภาพ  

โดยต้องมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1. แพทย์แผนไทยที่สั่งการรักษาผ่านการอบรมและได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

2. สถานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 3. เวชภัณฑ์ได้รับอนุญาตผลิตตามมาตรฐาน WHO-GMP/ ผ่านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และดำเนินการจัดส่งโดยองค์การเภสัชกรรม  4. มีแนวเวชปฏิบัติ (CPG) จากกรมการแพทย์แผนไทยฯ

เกณฑ์การคัดกรองผู้ป่วยการรักษาในคลินิกกัญชาในสถานบริการสุขภาพ มีดังนี้ 1. ผู้ป่วยที่มีอาการหรือเป็นโรคที่เข้าเกณฑ์ตามแนวเวชปฏิบัติในการเข้ารับการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาในคลินิกกัญชา โดยมีแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ สั่งใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชา

2 ภาวะที่แพทย์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เห็นสมควรได้รับการรักษาด้วยตำรับยาที่มีส่วนผสมของกัญชา

3 เพศชายหรือเพศหญิง มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 4. ได้รับการรักษาด้วยยาขนานแรกและวิธีการมาตรฐานทางการแพทย์แผนไทยแล้วอาการไม่ดีขึ้น 5. ผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพและอาการทางคลินิกคงที่ 6. มีการรับรู้และสติสัมปชัญญะดี สามารถสื่อความหมายเข้าใจ

ด้านความคืบหน้าการผลิตยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ หลังจากกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้จัดหาวัตถุดิบกัญชาเพื่อนำมาปรุง 16 ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่  

ขณะนี้ทางกรมฯ  ได้ดำเนินการปรุงยาแผนโบราณ จำนวน 5 ตำรับ ได้แก่ 1. ตำรับยาศุขไสยาศน์ 2. ตำรับยาทำลายพระสุเมรุ 3. ตำรับยาทัพยาธิคุณ 4. ตำรับยาไฟอาวุธ 5. ตำรับยาแก้สันฑฆาต กล่อนแห้ง  

ขณะนี้ทางกรมฯ  ได้ดำเนินการปรุงยา “ศุขไสยาศน์” ซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ซึ่งจะทยอยส่งตำรับยาไปยังสถานบริการสุขภาพ 13 แห่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562

สำหรับการใช้ตำรับยาศุขไสยาศน์นี้จะมีการติดตามการใช้ของผู้ป่วย เช่น โรคที่ใช้ ปริมาณการใช้ ประสิทธิผลการรักษา ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

นายแพทย์ปราโมทย์ กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับการใช้น้ำมันกัญชาในการวิจัยนั้นที่มีใช้ในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานและโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 18 แห่ง ที่ได้รับอนุญาตครอบครองและวิจัยน้ำมันกัญชา มีระยะเวลาศึกษาในเบื้องต้น 6 เดือน            

หากวิจัยได้ผลจะเสนอเข้าสู่ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ต่อไป

01 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 533 ครั้ง

Engine by shopup.com