บทความ

ข่าวดีที่สุดแห่งปี 2563 ไม่ใช่ ข่าวใหญ่ คืนยศหม่อมก้อย เจ้าคุณพระ สินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ย้อนชมภารกิจ บารมี เมื่อ หม่อมก้อยกลับมา แล้ว

หมวดหมู่: สังคม เศรษฐกิจ

- เว็บไซต์สุขภาพ ข่าวสาธารณสุข ท่องเที่ยว วาไรตี้ - ข่าวดีที่สุดแห่งปี 2563 ไม่ใช่ ข่าวใหญ่ คืนยศหม่อมก้อย เจ้าคุณพระ สินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ย้อนชมภารกิจ บารมี เมื่อ หม่อมก้อยกลับมา แล้ว  

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี , เจ้าคุณพระ ,  หม่อมก้อย , สินีนาฏ , ก้อยสินีนาฏ , หม่อมก้อยล่าสุด , หม่อมก้อยกลับมา , หมอมก้อย , ก้อย สินีนาฏ , ข่าว คุณก้อย ล่าสุด , หญิงก้อย , ข่าวหม่อมก้อยล่าสุด , คืนยศหม่อมก้อย , ข่าวคุณก้อยล่าสุด , ข่าวก้อยสินีนาฏ , หม่อมก้อยไปไหน , ประวัติหม่อมก้อย , คุณพระก้อย , หม่อมก้อยล่าสุดอยู่ไหน , คุณก้อยกลับมาแล้ว 

News Update วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 - ข่าวล่าสุดวันนี้  : หลังจากมีพระบรมราชโองการ ประกาศ หม่อมก้อย หรือ เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ มิได้เป็นผู้มีมลทินมัวหมอง

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า ถือเป็นข่าวดีที่สุดแห่งปี 2563

เพราะคนไทย รัก และ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

การคืนยศหม่อมก้อย หรือ อดีตหม่อมก้อย สินีนาฏ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ให้พสกนิกร ที่อยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร 

ด้วย หม่อมก้อย เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรในทุกเรื่อง และไม่เคยทอดทิ้งประชาชน ประชาชนชาวไทย

เราไปอ่านข่าว ชมภาพ กิจกรรมของโครงการที่ หม่อมก้อย เจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เป็นรองประธานที่ปรึกษาโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ จากข่าวพระราชสำนัก

คุณก้อยกลับมาแล้ว 

ข่าวหม่อมก้อยล่าสุด , คืนยศหม่อมก้อย

เมื่อ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี หรือ หม่อมก้อย ปรากฏต่อประชาชนให้เห็นพระบารมีที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตา   

จากเดิม เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  ประชาชนได้ชื่นชม หม่อมก้อย ในพระราชพิธีต่างๆ

หม่อมก้อย ได้เข้าร่วมขบวนพระบรมราชอิสริยยศในฐานะผู้บังคับแถวแซงเสด็จ ขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

วันที่ 14 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ความว่า

ตามที่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ จัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดยมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความสุข ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน

อีกทั้งเป็นส่วนสนองพระบรมราโชบายให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ จนบังเกิดความตระหนักซาบซึ้งในศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวิถีแห่งความเป็นไทย

ในรูปแบบสังคมพหุวัฒนธรรม เสริมสร้างความผูกพันใกล้ชิดระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับอาณาราษฎร อันจะอำนวยสัมฤทธิผลเป็นความวัฒนาสถาวรของประเทศชาติสืบไป

จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ตามคำสั่งหน่วยราชการในพระองค์ 904 ที่ 74/2562 ลงวันที่ 24 กันยายน 2562 ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ ทรงพระราชดำริว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ปฏิบัติหน้าที่บริหาร การจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา ด้วยความวิริยะอุตสาหะและทุ่มเท ในการกำหนดรูปแบบ ดำเนินการ และกำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชประสงค์

ส่งผลให้งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว เป็นที่นิยมชมชอบของมหาชนเป็นอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว

อำนาจหน้าที่ 1  ให้คำปรึกษาแนะนำ ตลอดจนการช่วยเหลือต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และสมพระเกียรติ  

2  กำกับดูแลกิจกรรมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

8 ตุลาคม 2562

เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 

ถือเป็นข่าวที่สอง ที่ประชาชนคนไทยได้ประสบ และ เห็นภาพการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

ด้วยพระบารมี หม่อมก้อย ที่เปี่ยมไปด้วยจิตอาสา และความเมตตา  

และวันนี้ ข่าวหม่อมก้อยล่าสุด ได้ คืนยศหม่อมก้อย ดังนั้นต่อไป ท่านคือ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

11 กันยายน 2563

ผู้ชม 50846 ครั้ง

Engine by shopup.com