CEO บำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่อง 2 เวทีคุณภาพ ปี 2562 The World Top 50 Healthcareฯ และ บุคคลคุณภาพแห่งปี

News Update จากวิสัยทัศน์เพื่อการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก (World-class holistic healthcare)

ทำให้ตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้พัฒนาและยกระดับการบริบาลทางการแพทย์ให้มีคุณภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งในด้านนวัตกรรม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพของการดำเนินงาน โดยตั้งเป้าคุณภาพความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โรงพยาบาลได้มีการเปิดรับนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ

รวมถึงนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ทางการแพทย์ โดยทุกคนในองค์กร ทั้งแพทย์ พยาบาล และทุกสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพยายามปรับตัวสู่ยุค Transformation

ซึ่งเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของบำรุงราษฎร์ที่สร้างความแตกต่างให้กับโรงพยาบาล และสามารถคงความเป็นผู้นำในธุรกิจด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  ข่าวสาธารณสุข ท่องเที่ยว รายงานว่า ล่าสุด ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ได้รับการยกย่องจากสองเวทีคุณภาพ รวม 2 รางวัล ทั้งจากเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและจากเวทีคุณภาพระดับประเทศ

โดยได้รับการยกย่องให้เป็น “The World Top 50 Healthcare IT Leaders” รางวัลอันทรงคุณค่าด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจสุขภาพ

ในงาน HIMSS (Healthcare Information Management System Society) Asia Pacific 2019 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ที่ผ่านมา

และอีกรางวัลคุณภาพระดับประเทศ จากเวที QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2019 โดย ภญ. อาทิรัตน์ ได้รับโล่เกียรติคุณ

และยกย่องให้เป็น “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2562” ในภาคธุรกิจการแพทย์ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)

เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทย เพื่อยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ

และเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณประทาน

จากท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ ประธานในพิธี ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ กล่าวว่า “รู้สึกภาคภูมิใจกับรางวัลอันทรงเกียรติจากสองเวทีคุณภาพนี้ และต้องขอขอบคุณบุคลากรของโรงพยาบาลที่อยู่เบื้องหลังและมีส่วนสำคัญที่ทำให้ได้รับ 2 รางวัลในครั้งนี้

ซึ่งก็มาจากรากฐานสำคัญในการดำเนินงาน และยังสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ รวมถึงค่านิยมหลักขององค์กร ซึ่งล้วนอยู่ใน DNA ของชาวบำรุงราษฎร์ทุกคน นับตั้งแต่วันก่อตั้งจนถึงทุกวันนี้ เสมือนเป็นวัฒนธรรมองค์กรของพวกเรา

โดยบำรุงราษฎร์ได้มีค่านิยมหลักขององค์กร (Core Value) เพื่อก้าวสู่การให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมระดับโลก หรือที่เรียกโดยย่อว่า AIC ที่สำคัญรวม 3 ประการ คือ 1. Agility ในความหมายของบำรุงราษฎร์ คือ เสริมสร้างให้พนักงานในองค์กรทุกคน

รวมทั้งแพทย์ พยาบาล Front Office Back Office มีความยืดหยุ่นคล่องแคล่วว่องไวในการปรับตัวให้ทันต่อภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ประการที่ 2. Innovation โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้มีการศึกษาวิจัยและนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Medical Technology)

มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

โดยโรงพยาบาลได้นำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้หลายส่วนด้วยกัน ทั้งในเรื่องการนำระบบซอฟต์แวร์ Hospital Information System (HIS) มาใช้เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยกับข้อมูลในแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบ

ตลอดจนเป็นผู้บุกเบิกในการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ เข้ามาเป็นผู้ช่วยคุณหมอเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการรักษาทางการแพทย์ให้ดียิ่งขึ้น

อาทิ การดูแลสุขภาพแบบเฉพาะบุคคล (personalized medicine) ผ่านการตรวจหาความผิดปกติในหน่วยพันธุกรรม การนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบดาวินซีเข้ามาช่วยศัลยแพทย์ในการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยหลายระบบอวัยวะ

หรือแม้แต่การนำแพลตฟอร์มการสื่อสารระหว่างแพทย์กับผู้ป่วยในรูปแบบ Telemedicine & Teleconsultation ภายใต้ชื่อ Bumrungrad AnyWhere Application เข้ามาช่วยให้คำปรึกษาผู้ป่วย และลดข้อจำกัดเรื่องการเดินทาง 

และสุดท้ายประการที่ 3. Caring คือการดูแลผู้ป่วยและบุคลากรทุกคนเสมือนญาติมิตร ทำงานอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

เริ่มต้นจากเพื่อนร่วมงาน เริ่มต้นจากเจ้านายและลูกน้อง เริ่มต้นจากหมอและพยาบาล และทุกๆ วิชาชีพที่ทำงานร่วมกัน และส่งต่อความเอาใจใส่

หรือ Caring นี้ไปมอบให้แก่ผู้ป่วย ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และสามารถนำไปสู่ความยั่งยืนในธุรกิจ”

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ก่อตั้งเมื่อปี 2523 เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ด้วยขนาด 580 เตียง

พร้อมมีแพทย์ผู้ชำนาญการและทันตแพทย์ รวม Full Time และ Part Time รวม 1,300 คน และพนักงานอีกราว 4,000 คนคอยให้บริการ

โดยมีผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการ ประมาณ 3,000 คนต่อวัน หรือคิดเป็นผู้ใช้บริการกว่า 1.1 ล้านรายต่อปี (รวมผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) โดยมีผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 รายต่อปี จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมสังคมมาอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมกับองค์กรและชุมชนต่างๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน และให้การดูแลรักษาผู้ด้อยโอกาส โดยมุ่งหวังเพื่อให้เกิดผลในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เกิดความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจ ระหว่างโรงพยาบาลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม

04 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 967 ครั้ง

Engine by shopup.com