คำมั่นสัญญา ความผูกพัน และความรู้สึก ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 23 ต่อทูลกระหม่อมหญิง

News Update  : เว็บไซต์สุขภาพเบื้องต้น , แนะนำเว็บไซต์ สุขภาพ , 10 TopWebsites , web สุขภาพ , ข้อมูล สุขภาพ 

“พวกเราสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 23 ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพระองค์ว่า  พวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากค่ายนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้อื่น

พวกเราจะปฏิบัติตนเป็นฑูตแห่งความเก่งและดีด้วยความเข้มแข็ง และจะสืบสานพระปณิธานของพระองค์ จะร่วมขยายเครือข่ายเยาวชนให้มีค่านิยมเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดตลอดไป”

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com web สุขภาพ เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ เว็บไซต์สุขภาพเบื้องต้น ข่าวสาธารณสุข ท่องเที่ยว รายงานว่า คำกล่าวปฏิญาณตนของเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 23 กว่า 300 ชีวิต

ที่ดังกระหึ่มต่อหน้าพระพักตร์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อครั้งเสด็จปิด“ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” รุ่นที่ 23 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี            

ในการเสด็จครั้งนี้ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้กราบทูลรายงาน แด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ใจความว่า

ข้าพระพุทธเจ้า ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

ที่ใต้ฝ่าพระบาท เสด็จมาพระราชทานเกียรติบัตรแก่สมาชิกค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งในวันนี้

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่งหรือ TO BE NUMBER ONE CAMP เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ TO BE NUMBER ONE

จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 มีแนวคิดการให้โอกาสและทางเลือกแก่เด็กและเยาวชนที่เท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาทักษะทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง จาก “ภายใน”

เช่น การค้นพบความสามารถของตนเอง การนับถือ ภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าในตนเอง ให้เยาวชนเลือกทำกิจกรรม ที่ตนเองสนใจและชื่นชอบ มีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และเป็น Idol ของเยาวชนในลักษณะ Play and  Learn

 โดยผลลัพธ์ที่คาดหวัง คือ เยาวชนเกิดการพัฒนาพฤติกรรม และทักษะอย่างน้อย 3 เรื่อง คือ 1) การให้คำปรึกษาเบื้องต้น 2) การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำ

3) การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์โดยผ่านกิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ที่สนใจ เช่น การแสดง การเต้น การร้องเพลง การใช้ภาษา การเล่นกีฬาและดนตรี โดยสามารถนำไปต่อยอดในอนาคตได้

TO BE NUMBER ONE CAMP กำหนดจัดปีละ 2 ครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษาใช้การจัดสรรโควต้าให้กับเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 12-24 ปี ทั่วประเทศ

กำหนดระยะเวลาค่าย 6 วัน 5 คืน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 23 เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 โดยมีเยาวชนจากจังหวัดภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 320 คน

และจากการติดตามสมาชิกในรุ่นที่ผ่านๆมา พบว่าสมาชิกที่เข้าค่ายมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านบวก สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่

เช่น กล้าคิด กล้าแสดงออก มีความเป็นผู้นำ และมั่นใจในตนเอง มีจิตอาสา ที่จะไปช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมมากขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่าพี่เลี้ยงพิเศษ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ผ่านกระบวนการเข้าค่าย และสมัครเข้ามาทำหน้าที่ดูแลน้องๆ ในค่ายรุ่นต่อๆมา มีพัฒนาการด้านต่างๆ

ได้แก่ การเรียน การทำงาน การใช้ชีวิต ความมีจิตอาสา และการเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับน้องๆรุ่นต่อไป

นายเอกราช  เชื้อคำยา “เอิร์ท”จากวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ หนึ่งในเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 23 ผู้ที่ได้รับโอกาสในการกล่าวแสดงความรู้สึกของตัวเอง

หลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายว่าก่อนหน้านี้ตนเองมีปัญหาชีวิต ครอบครัวที่บ้านชอบทะเลาะกัน และทุกคนชอบมาระบายและมาลงที่ตน 

ซึ่งในบ้านตนเองก็ต้องรับภาระทำงานหนักกว่าคนอื่นอยู่แล้ว เช่น ขายของ ส่งของ แบกปุ๋ย ยกถังแก๊ส จึงทำให้เบื่อหน่ายและไม่มีความสุข แต่พอได้เข้าเรียนที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์

อาจารย์ได้ชวนเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE และได้มีโอกาสพูดนำเสนอผลงานภายในงานมหกรรม TO BE NUMBER ที่เมืองทองธานี

ทำให้กล้าแสดงออกมากขึ้นและรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE  ปีนี้ตนเองได้รับโควตาเข้าร่วมค่ายพัฒนาสมาชิกแกนนำ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 23

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่าย คือตัวเองเริ่มเปิดใจ กล้าที่เข้าหาคนอื่นมากขึ้น กล้าที่จะเข้าไปคุยกับเพื่อนก่อน ความสนุกและความสุขที่ได้จากการร่วมกิจกรรมค่ายสามารถชดเชยปัญหาความทุกข์ต่างๆในใจได้

หลังจากที่ออกจากค่ายไป ตั้งใจว่าจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากค่ายนี้ไปต่อยอดให้กับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆได้ฟังว่าการมาเข้าค่ายในครั้งนี้ได้รับประโยชน์มากกว่าที่คิดไว้ และรู้สึกสำนึกใน พระเมตตาของทูลกระหม่อมเป็นอย่างมาก

ด้านนางสาววราภรณ์  ตันเรือง “เอ็มมี่” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนราธิวาสกล่าวถึงความรู้สึกของตัวเองหลังจากที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายว่าก่อนหน้านี้

ตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจนโดนจับและถูกส่งตัวมายังสถานพินิจ ที่นี่ตนได้รู้จักกับโครงการ TO BE NUMBER ONE

ซึ่งที่ผ่านมาเคยมองว่าไร้สาระ แค่การร้อง การเต้น แต่พอเข้าชมรม TO BE NUMBER ONE และได้ลงมือทำกิจกรรมต่างๆ กลับทำให้ชีวิตมีแต่ดีขึ้น และได้พัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE จนประสบความสำเร็จสามารถนำทีมไปประกวดในระดับประเทศที่เมืองทองธานีได้

ปัจจุบันตนเองได้เป็นประธานชมรม TO BE NUMBER ONE เต็มตัวและเป็นแกนนำออกไปขยายเครือข่ายให้กับน้องๆ ได้เห็นแววตาและรอยยิ้มของน้องๆทำให้มีกำลังใจที่จะสู้ต่อไป ทำต่อไป 

จากความสุขที่ได้รับนำพาสู่ความภาคภูมิใจ จากที่เคยคิดว่าสังคมภายนอกจะรังเกียจ เพราะเคยทำความผิด และยังขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กสถานพินิจเลยทำให้ตนเองไม่มั่นใจที่จะอยู่ร่วมกับผู้คนภายนอกได้

 แต่ในเมื่อตนเองมีทูลกระหม่อมองค์ประธาน มีป้าหม่อม และครอบครัว TO BE NUMBER ONE ที่ให้โอกาสและยอมรับที่มาของตนเอง และยังมีสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE

12 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 467 ครั้ง

Engine by shopup.com