"มอบให้ใครเจาะเลือด  ต้องชัดเจน" อนุทิน โดนย้อน ! เปิดโครงการเจาะเลือดใกล้บ้าน ที่ รพ.สต. หาวิชาชีพทำงานครบหรือยัง

หมวดหมู่: เรื่องเด่น

News Update วันอังคารที่  14 มกราคม  2563 : จากกรณี  ภาคีวิชาชีพด้านสุขภาพ ออกหนังสือความเห็นต่อร่างข้อบังคับสาธารณสุขชุมชน ไม่สามารถให้บริการ ทับซ้อนวิชาชีพอื่นได้นั้น

ปรากฏว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เปิดตัวโครงการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ ตามนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาล

ด้วยการวางระบบการเจาะเลือดการเก็บและการส่งตัวอย่างที่สถานบริการสุขภาพ คลินิกเอกชน หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล( รพ.สต. )ใกล้บ้าน ก่อนนัดพบแพทย์ ช่วยลดเวลาการรอในโรงพยาบาล

โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดทำคู่มือหน่วยบริการเจาะเลือดและการเก็บและส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาล รวมทั้งจัดอบรมให้กับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ สาธารณสุข ท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า หลังจากเมื่อที่ 13 มกราคม 2563 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม

“การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล” ว่า เพื่อเป็นการเร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ สร้างความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ

ดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอย จึงได้มอบนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติและการลดความแออัด

เป็นแนวทางดำเนินการของทุกภาคส่วนให้เร่งรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน สร้างความพึงพอใจในคุณภาพ การบริการ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลประชาชนให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ  ลดความแออัด ลดระยะเวลาการรอคอยและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน

เน้นเพิ่มศักยภาพการให้บริการของหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่เขตสุขภาพ

ลดความแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

นายอนุทิน กล่าวว่า นักเทคนิคการแพทย์ที่มีจำนวนอยู่ 19,000 คน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในระบบสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการ

เช่น การเจาะเลือดและเก็บตัวอย่างนอกโรงพยาบาล เพื่อลดระยะเวลาในการรอคอยการเจาะเลือดและบริการทางห้องปฏิบัติการ

การเจาะเลือดใกล้บ้านที่สถานบริการสุขภาพ คลินิกเอกชน หรือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.).ใกล้บ้าน ก่อนนัดพบแพทย์ ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลได้มากกว่า  2-5 ชั่วโมง

โดยต้องมีการวางระบบในการเก็บตัวอย่าง การส่งตัวอย่าง การส่งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ การกำกับดูแลมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้เริ่มในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยงานนำร่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นมา

โดยจังหวัดนครปฐมเป็นหนึ่งในพื้นที่กลุ่มโรงพยาบาลจตุรทิศ ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร เพื่อที่จะพัฒนาและจัดระบบการให้บริการ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน

และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศได้หาแนวทางการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล พบว่า ความแออัดในโรงพยาบาลจุดหนึ่งที่สำคัญ คือ ระยะเวลาในการรอคอยการเจาะเลือดและบริการทางห้องปฏิบัติการ การเจาะเลือดใกล้บ้าน ที่สถานบริการสุขภาพคลินิกเอกชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)

ก่อนนัดพบแพทย์จะช่วยลดระยะเวลาการรอคอยในโรงพยาบาลของประชาชนที่เข้ามารับบริการได้ โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดทำคู่มือหน่วยบริการเจาะเลือด การเก็บและส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลและแบบประเมินมาตรฐานหน่วยเจาะเลือดนอกโรงพยาบาล

รวมทั้งจัดอบรมให้กับแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบและเข้าใจในการดำเนินการลดความแออัดทางห้องปฏิบัติการและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตอบสนองนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับโครงการดังกล่าว ทำให้หมออนามัย  วิชาชีพ นักสาธารณสุขชุมชน ไม่สามารถกระทำตามนโยบายได้ เนื่องจาก ข้อบังคับสาธารณสุขชุมชน ไม่สามารถให้บริการ ทับซ้อนวิชาชีพอื่นได้ ทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.). ก็ไม่มี นักเทคนิคการแพทย์ ประจำทุกสถานที่ด้วย จึงเกิดคำถามว่า  "มอบให้ใครเจาะเลือด  ต้องชัดเจน" 

 

14 มกราคม 2563

ผู้ชม 1439 ครั้ง

Engine by shopup.com