กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะออกแบบอาคารด้านสุขภาพจิต โรงพยาบาลจิตเวช ไม่เหมือนโรงพยาบาลทั่วไป

News Update วันศุกร์ที่  17 มกราคม  2563 : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จับมือกรมสุขภาพจิต พัฒนาอาคารสุขภาพจิตที่ยั่งยืน ด้วยการจัดทำเกณฑ์แนวทางการออกแบบอาคารมาตรฐานอาคารสถานพยาบาลสุขภาพจิตที่ปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า อาคารสถานพยาบาลด้านสุขภาพจิต โรงพยาบาลด้านจิตเวช เป็นโรงพยาบาลเฉพาะที่มีแผนกต่างๆ

เช่น จิตเวชเด็กและวัยรุ่น จิตเวชผู้ใหญ่ จิตเวชผู้สูงอายุ มีความแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป ซึ่งต้องมีการแบ่งสัดส่วน มีแบบแปลนเฉพาะ

ซึ่งต้องมีการศึกษาจัดทำเกณฑ์ในการจัดทำต้นแบบอาคารด้านสุขภาพจิต และคำนึงถึงวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมั่นคง

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ สาธารณสุข ท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมสุขภาพจิตจึงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อการผลิตผลงานวิชาการ งานนวัตกรรม และมาตรฐานอาคารสถานพยาบาล การพัฒนามาตรฐานอาคารสถานพยาบาลสุขภาพจิต เป็นอาคารที่พิเศษแตกต่างจากสถานพยาบาลปกติทั่วไป

นับตั้งแต่ โครงสร้างทางกายภาพของอาคาร เพื่อตอบสนองต่อกระบวน การตรวจวินิจฉัย การบำบัดรักษาการฟื้นฟูสมรรถภาพ และเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์

อีกทั้งต้องคำนวณถึงผู้ป่วยทางจิต ผลกระทบทางด้านอารมณ์ จิตใจและความปลอดภัยจากพฤติกรรมที่ไม่ปกติ ดังนั้นเพื่อให้มีการพัฒนาด้านวิชาการและมาตรฐานอาคารสถานพยาบาลสุขภาพจิตตอบสนองการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญมีความเป็นเลิศด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ จากกรมสุขภาพจิต และผู้ชำนาญการวิชาชีพด้านอาคารสถานพยาบาลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โดยกองแบบแผน ร่วมมือกันพัฒนาให้การแพทย์ด้านประสาทจิตเวชศาสตร์ของประเทศไทย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมีคุณภาพยิ่งขึ้น และส่งผลในภาพรวมระดับนานาชาติ

นายแพทย์ประภาส  จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การประสานงานความร่วมมือกันระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

โดยกองแบบแผน และกรมสุขภาพจิต ได้ร่วมกันแบ่งปันวิทยาการความรู้ เพื่อต่อยอดพัฒนา องค์ความรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข บนพื้นฐานอาชีวอนามัยความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน โดยตกลงความร่วมมือในเบื้องต้น

ด้วยการศึกษาจัดทำเกณฑ์และแนวทางการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพจิตที่ยั่งยืนตามแนวทาง Green & Clean Hospital ในบริบทของประเทศไทย

 จัดทำต้นแบบอาคารสถานบริการสุขภาพจิตเพื่อศึกษาผลการออกแบบตามเกณฑ์ แนวทาง Green & Clean Hospital โดยเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับผลงาน

การสัมมนา หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินการร่วมกันในการจัดทำเกณฑ์อาคารด้านสุขภาพจิตที่มีการบูรณาการร่วมกันในการด้านงบประมาณ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน สามารถนำหลักเกณฑ์

และต้นแบบอาคารไปใช้ในการก่อสร้างอาคารสถานพยาบาลสุขภาพจิตที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป

                         

26 มกราคม 2563

ผู้ชม 1006 ครั้ง

Engine by shopup.com