จิตเวชโคราช ประกาศตัว เป็นรพ.ใสสะอาด เป็นที่เชื่อมั่นของ เขตนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย4 จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

News Update วันจันทร์ที่ 20 มกราคม  2563 : รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯประกาศตัวเป็นรพ.ใสสะอาด ใช้หลัก 1 ย. 3 ไม่  ป้องกันปัญหาทุจริต  

เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ สาธารณสุข ท่องเที่ยว วาไรตี้  และ เพจ sasook รายงานว่า นายแพทย์กิตต์กวี  โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการพัฒนารพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ ว่า

มุ่งเน้นคุณภาพการบริการที่ทันสมัย บรรยากาศอบอุ่นใจดุจญาติมิตร  ควบคู่กับการใช้หลักคุณธรรม  ความซื่อสัตย์ และจริยธรรมบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเน้นการเป็นโรงพยาบาลใสสะอาด ด้วยการยึดหลัก “1 ย. และ 3 ไม่” เป็นกรอบการบริหาร คือการยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน  ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์   เพื่อให้งบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้รพ.จิตเวชนคราชสีมาฯได้รับความศรัทธา  ไว้วางใจ

และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 หรือ เขตนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ในเรื่องคุณภาพบริการรักษา เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย เป็นที่พักใจผู้เจ็บป่วยทางจิตใจ และเป็นที่พึ่งพิงของญาติได้อย่างแท้จริง

นายแพทย์กิตต์กวีกล่าวต่อว่า  ในการสร้างรพ.ให้ใสสะอาดนั้น ประกอบด้วย  4  มาตรการหลัก  มาตรการแรกคือ ตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำมาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 1 ชุด เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงต่างๆและจัดทำแผนป้องกันการทุจริต หรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

สอดคล้องกับแผนของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขและแผนระดับชาติ  มาตรการที่2. จัดทำประกาศรพ.จิตเวชเรื่องมาตรการกลไก

หรือระบบในการป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อนสอดคล้องตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2543

เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

โดยเจ้าหน้าที่ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯทุกคนรวมถึงผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯมาแล้วไม่ถึง2 ปี ต้องไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000  บาทจากบุคคลอื่น

ซึ่งมิใช่ญาติรวมถึงห้ามเจ้าหน้าที่ให้ของขวัญมูลค่าเกิน 3,000 บาท แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา ตามปกติหรือประเพณีนิยม

และห้ามเจ้าหน้าที่ของรพ.ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นการมอบให้ตามปกติหรือประเพณีนิยมแต่มูลค่าต้องไม่เกิน 3,000  บาทด้วย

มาตรการที่ 3 คือการออกค่านิยมร่วม เพื่อให้บุคลากรทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฎิบัติ  โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง  ยึดถือคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการทุกประเภทอย่างเคร่งครัด

และมาตการที่ 4 คือการเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นต่างๆจากประชาชนผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ 8 ช่องทางตามความสะดวก  คือ 1. ตู้รับฟังความคิดเห็นทุกเรื่อง และเรื่องร้องเรียนต่างๆ ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการและที่หอผู้ป่วยในทุกหอ

2  ตู้จดหมายถึงผู้อำนวยการ ติดตั้งที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ และหอผู้ป่วยในทุกหอ 3.ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4423-3999 ในวันเวลาราชการ 4. ทางจดหมายอิเลกทรอนิกส์ E- mail : [email protected] 5. เวปไซต์ : www.jvkorat.go.th 6. เฟซบุ๊ค :www.Facebook.com/jvkorat

 7 จดหมายร้องเรียนทางไปรษณีย์   ส่งตรงถึงผู้อำนวยการรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ  เลขที่  86 ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000

และ 8. ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่รพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนหรือมีการประพฤติมิชอบ จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน   นายแพทย์กิตต์กวีกล่าว

20 มกราคม 2563

ผู้ชม 411 ครั้ง

Engine by shopup.com