บทความ

หม่อมเก๋ คือใคร ? รัชกาลที่ 10 มี พระบรมราชโองการ พระราชทานยศทหาร แก่ หม่อมเก๋ สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ หรือ สุทัตตาภักดิ์บริรักษ์ภูมินทร์ พันเอกหญิง

News Update วันพุธที่ 29 มกราคม  2563 :  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหาร ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13

และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร และพระราชทานยศทหาร ดังนี้

พันตรีหญิงสุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 9 ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ

กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พันเอกพิเศษ)  

และพระราชทานยศ พันเอกหญิง แต่งกายทหารบก เหล่าทหารราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับคำถาม สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ คือใคร ?

พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์ ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 9 ดำรงตำแหน่ง

นายทหารปฏิบัติการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ)

ประวัติโดยย่อ สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

ชื่อจริง : สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์

ชื่อเดิม : สุทัตตาภักดิ์ ยุวราชบริรักษ์ ชื่อเล่น : หม่อมเก๋

ตำแหน่งปัจจุบัน : พันเอกหญิง

ตำแหน่งที่ผ่านมา

ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ 9 ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการ กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์(อัตรา พันเอกพิเศษ)

ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตําแหน่ง ประจําสํานักพระราชวังพิเศษ ตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง

03 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 39732 ครั้ง

Engine by shopup.com