บทความ

ฟังเสียงชัดๆ สุดประทับใจ หม่อมก้อย หรือ เจ้าคุณพระสินีนาฏ แนะนำถึงการทำความดี ผ่านงานมอบ เครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63

 รู้จัก หลักสูตรจิตอาสา 904 เรียนอะไรบ้าง ? ผ่าน ความประทับใจ เจ้าคุณพระสินีนาฏ แนะนำถึง การทำความดี ในงานมอบ เครื่องหมายหลักสูตร จิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63

News Update วันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2564 - ข่าวล่าสุด ข่าวหม่อมก้อยล่าสุด รวมภารกิจเจ้าคุณพระสินีนาฏ, เจ้าคุณพระสินีนาฏ pantip 2563

โลกออนไลน์แห่แชร์คลิป จากเฟสบุ๊ค @พสิษฐ์ ไชยดำรงค์ ได้เผยแพร่คลิป เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในงาน หลักสูตรจิตอาสา 904 พร้อม พูดคุยทักทาย ทั้งยังได้แนะนำถึงการทำความดี

ช่วยเหลือสังคม ให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา 904 สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้ที่ได้รับฟังเป็นอย่างมาก

โดยในพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์

ในพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมาย หลักสูตรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 5/63 เป็นแม่พิมพ์ ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ( วิภาวดี )

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทำพิธีปิดหลักสูตร และมอบประกาศนียบัตร พร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904

แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน ( วิภาวดี ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

มี พลเอก ศิวะ ภระมรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และผู้บัญชาการกองกำลังจิตอาสาพระราชทาน พลตรี จักรชัย ศรีคชา ผู้ช่วยผู้บัญชาการจิตอาสาพระราชทาน ให้การต้อนรับ

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า พลตรี จักรชัย ศรีคชา

นายทหารควบคุมประจำกองอำนวยการฝึกประจำหลักสูตร กล่าว รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมจิตอาสา 904

สำหรับ หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ เข้ารับประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมาย จำนวน 596 ราย จากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี กล่าวปิดการฝึกอบรมจิตอาสา 904

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ ผู้ที่จบการฝึกต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม

มีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สามารถเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดแก่ชุมชนในท้องถิ่นของตน

สำหรับหลักสูตรนี้ทำการฝึกจำนวนทั้งสิ้น 6 สัปดาห์ ห้วงตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 29 ธันวาคม 2563

โดยมีข้าราชบริพารในพระองค์, ข้าราชการทหาร ตำรวจ, ข้าราชการพลเรือน และภาคประชาชน จาก 32 หน่วยงาน

แนวทางการฝึกอบรม เน้นการฝึกปฏิบัติ, การศึกษาเป็นคณะ รวมทั้งการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน แบ่งเป็น 6 หมวดวิชา คิดเป็น 462 ชั่วโมง ดังนี้

หมวดวิชาที่ 1 การพัฒนาบุคลิกภาพ จำนวน 24 ชั่วโมง หมวดวิชาที่ 2 อุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์

จำนวน 108 ชั่วโมง หมวดวิชาที่ 3 องค์ความรู้จิตอาสา จำนวน 138 ชั่วโมง

หมวดวิชาที่ 4 วิชาชีพ จำนวน 24 ชั่วโมง หมวดวิชาที่ 5 วิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 72 ชั่วโมง

และ หมวดวิชาที่ 6 การฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน จำนวน 96 ชั่วโมง

โดยได้มีการแบ่งกลุ่มสัมมนา โดยเอาประสบการณ์และความรู้มาแลกเปลี่ยนและเป็นข้อเสนอแนะ อีกทั้งนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอด

เช่น ความรู้เรื่องโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง, ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี CPR, สามารถเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้แก่ประชาชน และเยาวชนเข้าใจในประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อง

ปีนี้มีผู้เข้ารับการอบรม มีผลการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 534 คน

มาร่วมกันเป็นพลังเล็กๆ ส่งความรักไปถึง #เรารักเจ้าคุณพระ ในเฟสบุ๊ค "เรารักเจ้าคุณพระสินีนาฏ - Welove ChaoKhunPhra Sineenat Bilaskalayani"

เรารักเจ้าคุณพระสินีนาฏ - Welove ChaoKhunPhra Sineenat Bilaskalayani

ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 ทั้งหลักสูตรหลักประจำ และหลักสูตรพื้นฐาน จำนวน 11 รุ่น โดยมีผู้ผ่านการฝึกแล้วจำนวน 4,783 คน

เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สำเร็จการศึกษาแล้วจะได้รับพระราชทานประกาศนียบัตร พร้อมทั้งได้รับพระราชทานเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

หลังจากนี้แล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะต้องมีภารกิจมากขึ้นกว่าเดิม คือนอกจากทำงานให้แก่หน่วยงานตามตำแหน่งหน้าที่ของตนเองแล้ว

จะต้องเสียสละทำงานในหน้าที่ จิตอาสา 904 ทำหน้าที่จิตอาสา 3 ประเภท (พัฒนา / ภัยพิบัติ / เฉพาะกิจ) ได้อย่างมีประสิทธิผล

ต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน และเป็นตัวอย่างในการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปถ่ายทอดแก่ประชาชน หน่วยงาน ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความรักสามัคคี เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

และเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนองคำสอนพระราชทานพระราชปณิธานความว่า ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับ คุณ พสิษฐ์ ไชยดำรงค์ ได้รับพระราชทานเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 5/63 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”  

04 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 2524 ครั้ง

Engine by shopup.com