บทความ

อาการ Sarcopenia สาเหตุ วิธี สร้าง กล้าม เนื้อ สำหรับผู้ สูงอายุ ภาวะนี้ทำให้ ผู้ สูงอายุ ไม่มี แรง แอ๊บบอตยกระดับ ดูแลด้านโภชนาการในโรงพยาบาล

 รู้จัก sarcopenia ในผู้สูงอายุ sarcopenia อาการ Sarcopenia สาเหตุ วิธี สร้าง กล้าม เนื้อ สำหรับผู้ สูงอายุ ทำให้ ผู้ สูงอายุ ไม่มี แรง แอ๊บบอตยกระดับ ดูแลด้านโภชนาการ

โดย Author : พิมนภัส ภู่ทองคำ Medhubnews Online

Photographer : อ้างอิง AbbottNews และ AbbottGlobal

เผยแพร่ 24 ม.ค. 2564, 00:01 น.

Abbott Thailand บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด

Abbott Thailand บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัดNews Update วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564 - ข่าวล่าสุด ภายหลังจาก บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด Abbott Thailand

ร่วมกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้

โดยช่วยสนับสนุนการป้องกันภาวะทุพโภชนาการและให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ให้ได้รับการดูแลด้านโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในโรงพยาบาล

รวมทั้งได้รับคำแนะนำด้านอาหาร โภชนาการและโภชนบำบัดและการกำหนดอาหารที่ถูกต้องก่อนกลับบ้าน

 sarcopenia ในผู้สูงอายุ

sarcopenia ในผู้สูงอายุ

ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ นายกสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ภาวะทุพโภชนาการถือเป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการรักษาและการฟื้นตัวของผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล” 

บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัดซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพด้านโภชนาการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลด้านโภชนาการ

โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักกำหนดอาหารฯ ด้านวิชาการและงานวิจัยด้วยดีตลอดมา

เพื่อให้บรรลุพันธกิจของสมาคมฯ คือการรักษามาตรฐานและพัฒนาคุณภาพงานโภชนาการและโภชนบำบัดอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทแอ๊บบอต  ลาบอแรตอรีส (ประเทศไทย) จำกัด

ได้สนับสนุนทุนแก่สมาคมนักกำหนดอาหารฯ เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน  600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

แก่สมาคมนักกำหนดอาหารฯ เพื่อส่งต่อโครงการการดูแลด้านโภชนาการ โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลกว่า 25 ทุนทั่วประเทศ

 บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส  Abbott Thailand

บริษัทแอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส

มีเป้าหมายในการส่งเสริมวิชาชีพและให้ทีมสหสาขาวิชาชีพตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลด้านโภชนาการ

โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร โดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้รับการคัดกรอง ประเมินภาวะโภชนาการ มีกระบวนการรักษา

ดูแลติดตามผู้ป่วยที่มีภาวะทุพโภชนาการให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและเหมาะสมตามที่แพทย์และทีมโภชนบำบัดกำหนด

ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้เร็วขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น

ความชุกของภาวะทุพโภชนาการพบในประชากรทั่วไปโดยมีอัตราสูงถึงร้อยละ 15-20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ

ซึ่งมักจะเกิดภาวะมวลกล้ามเนื้อลดลงทั่วร่างกายมักพบในผู้สูงอายุ หรือชื่อทางการแพทย์  คือ  Sarcopenia ( sarcopenia คือ, sarcopenia ในผู้สูงอายุ เกิด ภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุ sarcopenia อาการ Sarcopenia สาเหตุ

sarcopenia ในผู้สูงอายุ อันจะส่งผลต่อการสูญเสียความแข็งแรงและการทำงานของกล้ามเนื้อ  ในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกิดภาวะนี้จะเป็นปัญหา ผู้ สูงอายุ ไม่มี แรง อาการอ่อนเพลีย ไม่มี แรง ในผู้ สูงอายุ อ่อนเพลีย ไม่มี แรง เบื่ออาหาร

ที่สำคัญและก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วย เช่น เพิ่มอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนเพิ่มอัตราการตาย

และอัตราดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น โดยสถิติในประเทศไทยพบว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่าครึ่งประสบภาวะทุพโภชนาการ

ดังนั้น การได้รับโภชนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผู้ป่วย เพื่อต่อสู้กับภาวะถดถอยต่างๆ ในระยะการพักฟื้น

ภาพ แสดงถึง ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ของผู้สูงอายุ

ที่ ความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อฝ่อลงตามวัย

ภาพ แสดงถึง ภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อย ของผู้สูงอายุ ที่ ความแข็งแรงและมวลกล้ามเนื้อฝ่อลงตามวัยนายแพทย์ ประพัฒน์ โสภณาทรณ์ Medical Director แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของแอ๊บบอต ประเทศไทย กล่าวว่า

“ในฐานะผู้นำด้านโภชนศาสตร์ การสนับสนุนและพัฒนาองค์ความรู้ด้านโภชนบำบัดร่วมกับพันธมิตรจะช่วยสนับสนุนข้อมูลความรู้และเครื่องมือแก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพ

เพื่อผลักดันแนวทางการดูแลโภชนาการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการดูแลด้านโภชนาการ หรือ Nutrition Care Process (NCP)

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ให้บริการด้านการดูแลรักษาสุขภาพในโรงพยาบาล เพื่อเร่งประสิทธิภาพในการฟื้นตัวของผู้ป่วย และลดระยะเวลาในการพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

การร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งต่อทุนให้แก่สมาคมนักกำหนดอาหาร แห่งประเทศไทยเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้พร้อมสนับสนุนองค์กรและสถานพยาบาล

ในการยกระดับแนวทางการดูแลรักษาภาวะทุพโภชนาการเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งแอ๊บบอตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับสมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนนโยบายของประเทศในการยกระดับคุณภาพ  การดูแลรักษาผู้ป่วยในประเทศไทย” 

25 มกราคม 2564

ผู้ชม 801 ครั้ง

Engine by shopup.com