บทความ

ในหลวง พระราชทานพระยศ “องค์ ภา” เจ้าฟ้า พัชร กิ ติ ยา ภา เป็น พลเอกหญิง โอนจากข้าราชการอัยการ เป็น ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

 ทรงพระเจริญ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ในหลวง พระราชทานยศ “องค์ ภา” เป็น พลเอกหญิง โอนจากข้าราชการอัยการ เป็น ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร

Author : Medhubnews Online

Photographer : เรารัก สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เผยแพร่ครั้งแรก วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564, 23 :30 น.

ปรับปรุงล่าสุด..

News Update วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564, - ข่าวล่าสุด :  เมื่อวันพุธที่ 3 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่อง ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4

และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 14 มาตรา 15

และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโทหญิง สมเด็จ พระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้า พัชร กิ ติ ยา ภา น เร น ทิ รา เทพ ย วดี กรม หลวง ราช สา ริ ณี สิริ พัชร มหา วัชร ราช ธิดา

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 2 สำนักงานอัยการสูงสุด ทรงดำรงตำแหน่ง เสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) และพระราชทานพระยศเป็น พลเอกหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


22 เมษายน 2564

ผู้ชม 2033 ครั้ง

Engine by shopup.com