บทความ

อึ้ง สถิติล่าสุด มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ติดตั้งเครื่องตรวจคัดกรอง HPV หวังยกระดับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเขตสุขภาพที่ 10

 อึ้ง สถิติล่าสุด มะเร็งปากมดลูก พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ติดตั้งเครื่องตรวจคัดกรอง HPV หวังยกระดับคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในเขตสุขภาพที่ 10

Author : Medhubnews Online

Photographer :  โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

เผยแพร่ครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564, 11 :30 น.

ปรับปรุงล่าสุด.. 

News Update วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564, - ข่าวล่าสุด :  กรุงเทพฯ 4 มีนาคม 2564 – โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

ติดตั้งเครื่องตรวจคัดกรอง HPV  นวัตกรรมล้ำสมัยในชื่อ อะลินิตี้ เอ็ม (Alinity m) แห่งแรกในระดับโรงพยาบาลศูนย์ของประเทศไทย

ซึ่งมีประสิทธิภาพรองรับการทำงานในปริมาณมากถึง 1,080 ตัวอย่าง/วัน แบบต่อเนื่อง และทราบผลเร็วขึ้น โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง 

ถือเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวในการยกระดับการให้บริการสุขภาพให้แก่ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 ซึ่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการตรวจฟรีแก่หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 30 - 60 ปี

เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA test ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของประชากรเป้าหมายที่กำหนดช่วยลดจำนวนมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย

ซึ่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ มีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดให้บริการแก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงโดยติดต่อเข้ารับบริการในเวลาราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน  

แต่หากเป็นนอกเวลาราชการ รับบริการ ณ Sunprasit Drive Thru ถ.สุริยาตร์  ชำระค่าบริการเพียง 100 บาท

ติดต่อเข้ารับบริการและ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 045-319-200 นอกเวลาราชการ โทร. 094 – 2830707 หรือ 045 – 319200 ต่อ 1706 หรือเฟซบุ๊ค: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ

นพ.มนต์ชัย  วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า สำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก เป็นมาตรการที่สำคัญในการลดจำนวนมะเร็งปากมดลูกผู้ป่วยหญิงไทยในการค้นหาผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มและนำไปสู่การรักษาได้ทันและผลสำเร็จสูงถึงร้อยละ 80

จากสถิติพบว่ามะเร็งปากมดลูกพบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในผู้หญิงไทย  โดยในแต่ละปีจะมีผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ประมาณ 8,000 คน

 ในจำนวนนี้มีอัตราการเสียชีวิตถึงร้อยละ 50 รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกโดยรวมที่จะตกประมาณ 350 ล้านบาทต่อปี  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จึงได้บรรจุเป็นสิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)

 โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการทุกระดับ ดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระดับชาติขึ้น สำหรับหญิงไทยอายุระหว่าง 30-60 ปี ทั่วประเทศมาตั้งแต่ปี 2548 โดยการตรวจมะเร็งปากมดลูกในวิธีเดิม ใช้วิธี Pap Smear ซึ่งมีความล่าช้า

“ซึ่งในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้มีการพัฒนาเครื่องมือในการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูง และแม่นยำมากขึ้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)  จึงมีนโยบายเปลี่ยนแปลงในการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นวิธี HPV DNA test ทดแทน

ซึ่งเป็นการตรวจดีเอ็นเอของเชื้อเอชพีวี เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการคัดกรองสูง เนื่องจากสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกเกือบทั้งหมดเกิดจากการติดเชื้อเอชพีวี 

โดยเขตสุขภาพที่ 10 จะมีจังหวัดเข้าร่วมในโครงการฯ ถึง 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ ซึ่งมีจำนวนประชากรเป้าหมาย 174,768 คนต่อปี มีการวัดผลคือร้อยละ 80 ของประชากรเป้าหมาย”

นพ.เจนฤทธิ์  วิตตะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ กล่าวว่า โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้มีการขยายศักยภาพของหน่วยบริการ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการตรวจ HPV DNA

และการจัดระบบบริการ รวมทั้งรองรับการเข้าถึงบริการรักษาต่อเนื่องหลังจากผลการตรวจคัดกรองได้ทันที

ดังนั้น จึงมีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือที่ใช้ตรวจคัดกรอง อะลินิตี้ เอ็ม (Alinity m) ที่มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับจำนวนตัวอย่างได้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย

ถือเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวในการยกระดับการให้บริการสุขภาพให้แก่เขตสุขภาพที่ 10 จึงเป็นโอกาสดีที่อยากขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้หญิงไทยในเขตบริการเข้ามาตรวจคัดกรอง

เพื่อดูแลป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งปากมดลูก หรือหากตรวจพบจะสามารถรักษาได้ทันท่วงที

 

“ล่าสุดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ได้ติดตั้งเครื่องตรวจคัดกรอง HPV นวัตกรรมล้ำสมัย ในชื่อ “อะลินิตี้ เอ็ม (Alinity m)”

โดยวิธีเอชพีวี ดีเอ็นเอ (HPV DNA) หรือการตรวจดีเอ็นเอของเชื้อเอชพีวี  ซึ่งวิธีนี้มีความไวในการตรวจหาสาเหตุของเซลล์ปากมดลูกที่ผิดปกติมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าสูง

 ทำให้สามารถตรวจพบผู้ป่วยในระยะแรกเริ่มเพิ่มขึ้นและเข้าสู่การรักษาได้โดยเร็วก่อนลุกลามซึ่งมีประสิทธิภาพรองรับการทำงานในปริมาณมากถึง 1,080 ตัวอย่าง/วัน แบบต่อเนื่อง

และทราบผลเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง ซึ่งไวกว่าเดิม 3-4 เท่า จากเดิมการทำแลป โมเลกุลาร์ (หรือ พีซีอาร์/PCR ) ใช้เวลา 6 -7 ชั่วโมง ต่อรอบการทดสอบ

 ซึ่งเครื่องตรวจใหม่นี้ทำให้สามารถรองรับการตรวจคัดกรองผู้ป่วยในปริมาณมากได้ นอกจากนี้ยังรองรับการทดสอบโรคติดเชื้ออื่นๆ ได้อีกด้วย” นพ.เจนฤทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ทั้งนี้ ประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10 สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธีตรวจหา HPV DNA ฟรี! โดยติดต่อเข้ารับบริการในเวลาราชการที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชนใกล้บ้าน 

แต่ หากเป็นนอกเวลาราชการ รับบริการ ณ Sunprasit Drive Thru ถ.สุริยาตร์  ชำระค่าบริการเพียง 100 บาท

โดยติดต่อเข้ารับบริการและ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 04 – 531 - 9200 นอกเวลาราชการ โทร. 094 – 2830707 หรือ 045 – 319200 ต่อ 1706 หรือเฟซบุ๊ค: โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลฯ 

04 มีนาคม 2564

ผู้ชม 638 ครั้ง

Engine by shopup.com