บทความ

ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งยศ อดีตผู้การกองบิน 2 เจษฎาแท่งทองคํา เลื่อนตำแหน่งเป็น พลอากาศตรี และ ประกาศ แต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์ หน่วยรักษาความปลอดภัยในพระองค์

 ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งยศ อดีตผู้การกองบิน 2 เจษฎาแท่งทองคํา เลื่อนตำแหน่งเป็น พลอากาศตรี และ ประกาศ แต่งตั้งเป็น ราชองครักษ์ หน่วยรักษาความปลอดภัยในพระองค์ 

 

News Update - 7 กรกฎาคม 2564 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุด แต่งตั้งนายทหาร ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 5 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13

และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งราชองครักษ์ และ ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด แต่งตั้งยศ

พระราชทานยศ ให้ นาวาอากาศเอกเจษฎาแท่งทองคำ ตำแหน่ง รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษวิทยาการการบิน/พระราชกิจการบินและฝึกศึกษา หน่วยบินเดโชชัย 3 สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา นาวาอากาศเอกพิเศษ) ดำรงตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการพิเศษ สำนักงานนายทหารปฏิบัติการพิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลอากาศตรี)

ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด แต่งตั้งยศ ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง และพระราชทานยศ พลอากาศตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ ประวัติ นาวาอากาศเอก เจษฎา แท่งทองคำ เป็นอดีต ผู้การ กองบิน2 หรือ ผู้บังคับการกองบิน 2 หรือ กองบิน 2 ตำบล เขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

โดย นาวาอากาศเอกเจษฎา แท่งทองคำ เป็นผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 -  2560

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องพันโทหญิงดวงรัตน์คือใคร เปิด ประวัติ พัน โท หญิง ดวง รัตน์ วิเชียร เชื้อ หลังโดนถอดยศ ฐานประพฤติชั่วร้ายแรง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ก่อนไปดำรงตำแหน่งเป็น รองหัวหน้าแผนกงานพิเศษวิทยาการการบิน/พระราชกิจการบินและฝึกศึกษา หน่วยบินเดโชชัย 3 สำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ้างอิง หน่วยราชการในพระองค์

แท็ก : นาวาอากาศเอกเจษฎาแท่งทองคํา, น.อ.เจษฎา แท่งทองคํา, เจษฎาแท่งทองคํา, ข่าว โปรดเกล้า วันนี้, คําสั่งโปรดเกล้าล่าสุด, ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง, นาวาอากาศเอกเจษฎา แท่งทองคํา, นาวาอากาศเอกเจษฎาแท่งทองคํา คือ, เจษฎาแท่งทองคํา คือใคร, แต่งตั้งราชองครักษ์ ล่าสุด, ราชกิจจานุเบกษา ล่าสุด แต่งตั้งนายทหาร, ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้ง, ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งราชองครักษ์,   ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด แต่งตั้งยศ, ประกาศ แต่งตั้งราชองครักษ์, อดีตผู้การกองบิน 2 เจษฎาแท่งทองคํา

09 กรกฎาคม 2564

ผู้ชม 725 ครั้ง

Engine by shopup.com