Sasook

 

 "Health and Wellness Tourist"

Health and Wellness Tourist ของประเทศไทย มีศักยภาพความพร้อมด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ สูงสุดในภูมิภาคเอเชีย ด้วยจำนวนโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน JCI  ระดับโลก จำนวน 58 โรงพยาบาล มากที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

 

 

Engine by shopup.com