บทความ

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต ระวังเสียสิทธิ รีบอ่านด่วน เลือกตั้ง อบ ต 2564 เช็ค สิทธิ์ เลือกตั้งอบตวันไหน ช่อง 7 ย้ำ #หยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต ระวังเสียสิทธิ รีบอ่านด่วน เลือกตั้ง อบ ต 2564 เช็ค สิทธิ์ เลือกตั้งอบตวันไหน ช่อง 7 ย้ำ #หยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ  

 

2021-11-27

4:24:09 PM 

 

สิทธิเลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต 2564,

สิทธิเลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต 2564, News Update วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 55 ของ ช่อง 7HD โดย นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้ประกาศข่าวและพนักงาน ร่วมแสดงพลังคนไทยหัวใจประชาธิปไตย ย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในฐานะองค์กรสื่อมวลชน

ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและต้องการรณรงค์ให้คนไทยทุกเพศทุกวัย ไม่ให้ยอมแพ้ต่อกลโกง การทุจริตต่างๆ ด้วยการกระตุ้นเตือนและต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งทุกระดับ

สกัดคนโกงกินไม่ให้เข้าไปเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทย พร้อมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมรณรงค์โครงการหยุดขายเสียง จุดเปลี่ยนประเทศ อย่างต่อเนื่อง

สิทธิเลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต 2564, โดยตั้งแต่เปิดตัวแคมเปญก็ได้แรงสนับสนุนและความร่วมมืออย่างเหนียวแน่นจากเครือข่ายภาคธุรกิจ  และองค์กรพันธมิตรหลายภาคส่วน  รวมถึงมีเสียงตอบรับจากภาคประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ ที่ตื่นตัวขานรับร่วมรณรงค์ในแคมเปญ พร้อมติด #หยุดขายเสียงจุดเปลี่ยนประเทศ ต่อไป

ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า สำหรับ ใครก็ตาม มีคำถามเกี่ยวกับ สิทธิเลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต 2564

หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต, ไม่ ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบ ต, ไปเลือกตั้ง อบ ต ไม่ได้ ทํา อย่างไร, ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง มีผลอย่างไร, ไม่ ใช้สิทธิเลือกตั้ง อบ ต, ไม่ไปเลือกตั้ง เสียสิทธิอะไรบ้าง 2564, ไม่ เลือกตั้ง อบต เสีย สิทธิ อะไร บ้าง

เลือกตั้งอบต นอกเขตได้ไหม, ไม่ใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น, เลือกตั้ง อบ ต 64 วัน ไหน, เลือกตั้ง อบ ต วันที่ เท่าไร, เลือกตั้ง อบ ต 2564    

การเลือกตั้ง อบต.2564 ทั่วประเทศ ทุกจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ เลือกตั้ง อบต ย่อมเสีย สิทธิประโยชน์จากภาครัฐแน่นอน ดังนั้น

ทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้กำหนดให้แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ออนไลน์ ซึ่งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 21-27 พ.ย. 64 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือระหว่างวันที่ 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 64

มีขั้นตอนดังนี้ 1.ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะแจ้งสิทธิไม่ไปเลือกตั้งออนไลน์ แจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คลิกเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main 

2. กรอกรายละเอียดในแบบ "แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง" ให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน รหัสหลังบัตรประชาชน

ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่เราไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต.2564 ให้โดยอัตโนมัติ

3. พิมพ์แบบการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน

ส่วนคำถาม อบต, สิทธิเลือกตั้งอบต, คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต 2564, เลือกตั้ง อบ ต 2564 เช็ค สิทธิ์, ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต 2564, รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต, เช็คสิทธิเลือกตั้งอบต 2564

สำหรับ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564 อบ ต, ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564, สิทธิเลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต 2564

ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง, มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

ประชาชนสามารถตรวจสอบ คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น 2564, รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั่วประเทศ 2564  

ได้ที่นี่ ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น https://stat.bora.dopa.go.th › Election › enqelectloc

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา. ค้นหา.*** Copyright © 2020 by BORA-DOPA ALL Rights Reserved. (Version 1.1.0)

สิทธิเลือกตั้งอบต

โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นดังนี้ ขั้นตอนการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น

หลังจากเข้าเว็บไซต์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/  จะพบช่องให้กรอก "กรอกเลขประจำตัวประชาชน"

กดปุ่ม "ค้นหา" หากมีสิทธิเลือกตั้งระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดดังนี้  วันที่เลือกตั้ง, ชื่อ – นามสกุล, สิทธิการเลือกตั้ง, เขตเลือกตั้ง, หน่วยเลือกตั้ง,  สถานที่เลือกตั้ง, ลำดับในบัญชีรายชื่อ

สิทธิเลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต 2564, หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, ใบขับขี่ หรือ  หนังสือเดินทาง 

สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ได้ทางช่อง 7HD กด 35 ทางโซเชียลมีเดีย Facebook, IG, Twitter: Ch7HD และ Ch7HD News หรือทางเว็บไซต์ www.ch7.com    

แท็ก : ท้องถิ่น,สิทธิเลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต, เลือกตั้งอบต 2564, เลือกตั้งอบต, สิทธิเลือกตั้งอบต, คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต 2564, เลือกตั้งอบต 2564 จังหวัดไหนบ้าง, เลือกตั้ง อบ ต 2564 เช็ค สิทธิ์, เลือกตั้งอบตวันไหน, เลือกตั้ง อบ ต วันที่ เท่าไร, เลือกตั้งนายก อบ ต 2564 วันที่, เลือกตั้งอบต 2564 กี่จังหวัด, เวลา เลือกตั้ง อบ ต, ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอบต 2564, รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต, เช็คสิทธิเลือกตั้งอบต 2564, หากไม่ไปเลือกตั้งอบต, หากไม่ไปเลือกตั้ง อบต, หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต, ถ้า ไม่ เลือกตั้ง อบ ต มีผล อะไร  

27 พฤศจิกายน 2564

ผู้ชม 957 ครั้ง

Engine by shopup.com