ราชกิจจาฯ เพิ่มโทษข้อหาข่มขืนช่วยลด "ตราบาป" ผู้ชายถูกข่มขืน อนาจาร หลังพบชายมีภัยเท่าเทียมหญิง

หมวดหมู่: HOT TOPIC

News Update วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 62 :  นายแบบ , นายแบบ กางเกงใน , กระทำล่วงล้ำ อวัยวะเพศ ทวารหนัก , ก.ม. ข่มขืน ใหม่ , เพิ่มโทษสูง , ประหารชีวิต , นน ชานน , นนชานน ถ่ายแบบ , ชานน สันตินธรกุล

หลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำ และยินยอมของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่รัฐสภา โดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำชำเรา โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ของมาตรา ๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา กระทำชำเรา หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้ อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๗๖ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน

มาตรา ๒๗๖ ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

หรือโดยทำให้ผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดว่า ตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่นบาทถึงสี่แสนบาท

กระทำชำเรา หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้ อวัยวะเพศของผู้กระทำล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น

ถ้าผู้กระทำมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ได้กระทำโดยมีอาวุธปืนหรือวัตถุระเบิด

หรือโดยใช้อาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิง หรือกระทำกับชายในลักษณะเดียวกัน ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ สิบห้าปี ถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

มาตรา ๒๗๗ ผู้ใดกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี ต้องระวางโทษ จำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

ถ้าผู้กระทำมีอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองแสนบาท ถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต และหากใช้อาวุธ โทรมเด็กหญิง หรือเด็กชาย ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต

นอกจากนี้ ถ้าการกระทำความผิด เป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำได้รับอันตรายสาหัส ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่ สามแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต

แต่หากถึงแก่ความตาย ระวางโทษประหารชีวิต หรือจำคุกตลอดชีวิต และ หากผู้ใดกระทำเพื่อสนองความใคร่ของตน โดยการใช้อวัยวะเพศของตนล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของศพ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

ส่วนมาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๘๐/๑ แห่งประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๒๘๐/๑ ถ้าผู้กระทำความผิดตามมาตรา ๒๗๖ มาตรา ๒๗๗ มาตรา ๒๗๘ หรือมาตรา ๒๗๙ ได้บันทึกภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารนั้นไว้ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ หนึ่งในสาม

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งภาพหรือเสียงการกระทำชำเราหรือการกระทำอนาจารที่บันทึกไว้ ต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ กึ่งหนึ่ง

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ รายงานว่า กฏหมายเพิ่มโทษใหม่ครั้งนี้ ได้ส่งผลให้ กลุ่มผู้ชายที่ถูกรุมข่มขืน แต่ต้องปิดบัง เพราะกฎหมายทำอะไรไม่ได้ ส่งผลให้เกิดตราบาปไปตลอดชีวิต

สำหรับกฏหมายดังกล่าว ถือว่าปรับให้ทันต่อยุคสมัย เนื่องจากภัยการข่มขืน การอนาจาร และ การล่วงละเมิดใน กลุ่มผู้ชายที่ถูกข่มขืนมีมากขึ้น

ดั่งจะเห็นได้จากข่าวสารต่างๆ และ ดาราชายก็เคยถูกกระทำอนาจารมากขึ้น โดย นน ชานน สันตินธรกุล ดาราวัยรุ่นที่เคยเกือบตกเป็นเหยื่อ 

สำหรับ การเพิ่มเติมคำว่า กระทำชำเรา หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้ อวัยวะเพศของผู้กระทำ

ล่วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น ทำให้กลุ่มผู้ชายที่ถูกข่มขืนเข้าข่ายในกฏหมายใหม่นี้ด้วย    

ทั้งนี้ นน ชานน สันตินธรกุล ดาราหนุ่มคนล่าสุดที่เคยโดนภัยอนาจารในยุคปัจจุบันหลังจากที่นิตยสาร attitude ได้เผยแพร่ออกไป ทำให้บางเว็บบอร์ด กระทู้ ทวิตเตอร์ ไลน์กลุ่ม ได้ใช้ข้อความลักษณะเข้าข่ายการกระทำอนาจาร เช่น 

"อยากดม กกน.ของหนุ่มนน" บางก็ระบุว่า "อยากเห็นกางเกงในที่นนใส่" "อยากเก็บ หรือ อยากซื้อ  กกน.ที่นนใส่" ฯลฯ 

ก่อนหน้านี้ โลกเรายังพบว่า ข่าวสารที่ออกมาส่วนใหญ่จะเป็น “หนุ่มโรคจิตก้มส่องกางเกงในสาวในร้านสะดวกซื้อ”  “โรคจิต ฉกชุดชั้นในนักศึกษาสาว ก่อนเอามาคืนและเขียนข่มขู่”  “โรคจิตขอซื้อกางเกงในสาว ทางเฟสบุ๊ค” ฯลฯ 

แต่ปัจจุบันนี้บรรดาจิตแพทย์คงต้องวิจัย พฤติกรรมวัยรุ่น ในยุคดิจิตอล พร้อมเตือนเด็กวัยรุ่นชายก็ไม่ปลอดภัย !

เครดิตภาพจาก attitudethai , GDH ฯลฯ 

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com 

เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ สาธารณสุข การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ วาไรตี้ ฯลฯ 

Thailand Health and Wellness News   

ติดตามข่าวสารจาก medhubnews.com ได้จาก Facebook : sasook ของเรา 

29 พฤษภาคม 2562

ผู้ชม 13295 ครั้ง

Engine by shopup.com