ความสง่างามของคุณอร อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์  ผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงในต่างแดน และถวายงานใกล้ชิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

บทความ

ความสง่างามของคุณอร อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์  ผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงในต่างแดน และถวายงานใกล้ชิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

ความสง่างามของคุณอร อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์  ผู้ถวายงานใกล้ชิดในหลวงในต่างแดน และถวายงานใกล้ชิดเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธร รมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๗ นาย ดังนี้

๑. พันโทหญิง คุณหญิงสังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง

๒. พันโทหญิง คุณหญิงอรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง

๓. พันโทหญิง คุณหญิงชยุตรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันเอกหญิง

๔. ร้อยโทหญิง อรลักษณ์ อนุสนธิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง

๕. ร้อยโทหญิง กนกวรรณ ใจสูงเนิน เป็น ร้อยเอกหญิง

๖. ร้อยตรีหญิง นัทธนันท์ อรรถกิจไพบูลย์ เป็น ร้อยโทหญิง

๗. ร้อยตรีหญิง สุฑามาศ แก้วใส เป็น ร้อยโทหญิง

แท็ก : อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์, อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์ ประวัติ, สิริวชิรภักดิ์ มีใครบ้าง, สิริวชิรภักดิ์ นามสกุลใคร, คุณหญิง ช ยุต รา สิริ วชิร ภั ก ดิ์, พัน โท หญิง คุณหญิง ช ยุต รา สิริ วชิร ภั ก ดิ์, ฐานิดา สิริวชิรภักดิ์, ช ยุต รา สิริ วชิร ภั ก ดิ์, สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์, เลื่อนยศ อรอนงค์ สิริวชิรภักดิ์, เลื่อนยศ สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์, เลื่อนยศชยุตรา สิริวชิรภักดิ์

31 กรกฎาคม 2566

ผู้ชม 26322 ครั้ง

Engine by shopup.com