โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการ วันทนีย์ วัฒนะ  เป็นปลัด กทม. คนใหม่

บทความ

โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการ วันทนีย์ วัฒนะ  เป็นปลัด กทม. คนใหม่

โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการ วันทนีย์ วัฒนะ  เป็นปลัด กทม. คนใหม่

 

ผู้สื่อข่าวรายงานการเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเรื่อง แต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ นางวันทนีย์ วัฒนะ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

พร้อมกันนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดกรุงเทพมหานคร พ้นจากตำแหน่งเดิมและให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย ดังนี้

      1 นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

  1. นายศุภกฤต บุญขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

  1. นายสมบูรณ์ หอมนาน ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ดำรงตำแหน่งรองปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

  1. นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

  1. นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

 

  1. นายธนกร ไชยศรี ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2566 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

แท็ก : โปรด เกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการ 2566, โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการ, วันทนีย์ วัฒนะ, ปลัด กทม. คนใหม่, โปรดเกล้าแต่งตั้งข้าราชการกทม, โปรดเกล้า ปลัด ก ทม 2566

25 ธันวาคม 2566

ผู้ชม 10616 ครั้ง

Engine by shopup.com