“ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม” ร่วมคณะทำงานอิสระด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อของ WHO

บทความ

“ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม” ร่วมคณะทำงานอิสระด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อของ WHO

“ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม” ร่วมคณะทำงานอิสระด้านการป้องกันโรคไม่ติดต่อของ WHO

 

ขยายบทบาทไทยสู่เวทีสุขภาพโลก “ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม” แพทย์ไทยรับการแต่งตั้งจากองค์การอนามัยโลก ร่วมทีมคณะทำงานพร้อมผู้เชี่ยวชาญอีก 20 คน เสนอยุทธศาสตร์ป้องกันโรคไม่ติดต่อระดับโลก ย้ำการทำงานเป็นการให้ความเห็นอิสระส่วนตัวตามนโยบายด้านความเป็นกลางขององค์การอนามัยโลก เพื่อปิดเสี่ยงปัญหาแทรกแซง

เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก (www.who.int) รายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศแต่งตั้ง ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม แพทย์ไทย ให้เป็นหนึ่งใน 20 ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ในคณะ Strategic and Technical Advisory Group on Noncommunicable Diseases (STAG NCD) ทำหน้าที่ให้ความเห็นเชิงวิชาการ วางกลยุทธ์ และนวัตกรรมแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อ เพื่อนำไปจัดทำเป็นนโยบายและกลยุทธ์ในการป้องกันความเสี่ยงในระดับโลก ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญต่อการเพิ่มบทบาทของแพทย์ไทยในเวทีสุขภาพโลก และช่วยเพิ่มศักยภาพในการแก้ไขปัญหา NCDsได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติในตำแหน่งคณะกรรมการดังกล่าวของดร.นพ. ไพโรจน์ จะอยู่ภายใต้ความเป็นอิสระตามนโยบายด้านความเป็นกลางขององค์การอนามัยโลก เพื่อป้องกันปัญหาการถูกแทรกแซงการดำเนินงาน

ทั้งนี้ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ถือเป็นแพทย์นักบริหารและนักวิชาการที่ร่วมงานขับเคลื่อนนโยบายป้องกันโรคไม่ติดต่อทั้งในประเทศและระดับสากล เช่น การส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (Physical activity) ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดการบริโภคยาสูบ ควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น

โดยสำเร็จการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และปริญญาเอกด้านเวชศาสตร์ชุมชน จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังได้รับอนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงระบาดวิทยา และแขนงสาขาเวชศาสตร์วิถีชีวิต จากแพทยสภา

05 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 241 ครั้ง

Engine by shopup.com