"พลเอกจักรภพ ภูริเดช" บกพร่องต่อหน้าที่ถวายงาน มีพระราชโองการ "พ้นราชองครักษ์ในพระองค์"

บทความ

"พลเอกจักรภพ ภูริเดช" บกพร่องต่อหน้าที่ถวายงาน มีพระราชโองการ "พ้นราชองครักษ์ในพระองค์"

News Update 24 เมษายน 2562 :  จักรภพภูริเดช   ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ ให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์

มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ "พลเอกจักรภพ ภูริเดช  พันเอกนราพร แสนธิ" พ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ เนื่องจาก บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชโองการ ประกาศ ให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ เนื่องจากบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560  

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 มาตรา 9 และมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช 2480

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชบริพารพ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 2 นาย ดังนี้

1 พลเอก จักรภพ ภูริเดช ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ / ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

2 พันเอก นราพร แสนธิ ตำแหน่ง รักษาราชการ ผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เดิม มีฐานะเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการยกฐานะหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นนิติบุคคล ระดับกรม สังกัดกระทรวงกลาโหม

โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะยังดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ให้มีการจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์

และมีพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 กำหนดให้มี "หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์" เป็นส่วนราชการในพระองค์

จากข้อมูลในวิกิพีเดีย ระบุว่า หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เขตอำนาจทั่วราชอาณาจักร โดย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเป็นผู้บัญชาการสูงสุด  

และ มี พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ  ,  พลอากาศเอกอำนาจ จีระมณีมัย  , พลเอกจักรภพ ภูริเดช พ้นวาระราชองครักษ์ในพระองค์ เนื่องจากบกพร่อง  , พลเอกหญิงท่านผู้หญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา  , พลตำรวจเอกอรรถกร ทิพยโสธร  เป็น รองผู้บัญชาการ "หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

โดย พลเอกจักรภพ ภูริเดช  เป็นบุตร ของ พลเรือเอกสมภพ ภูริเดช  และ นางรสสุคนธ์ ภูริเดช อดีตวุฒิสมาชิกและสายเลือดเดียวกันกับ พ.ต.อ.จิรภพ ภูริเดช

เครื่องหมายราชการของหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สมัยขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม

24 เมษายน 2562

ผู้ชม 39053 ครั้ง

Engine by shopup.com