สถิติผู้ป่วยบำบัดยาเสพติด แค่ครึ่งปี 3,803 คน อึ้ง เยาวชนวัย 20-24 ปี ติดยาบ้า สุรา และ ยาไอซ์มากสุด

News Update วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 : เป็นประจำทุกๆ ปี สำหรับวันพุธที่ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก  ในปี 2562 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์

จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอน รายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย

medhubnews.com เว็บไซต์สุขภาพ และ เพจ sasook รายงานว่า นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงข้อมูลการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

กรมการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

พบผู้ป่วยทั้งหมด 3,803 คน เป็นเพศชาย 3,256 คน คิดเป็นร้อยละ 85.62 และเพศหญิง 547 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 กลุ่มผู้ป่วยที่มากที่สุดอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 20-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.09

รองลงมาได้แก่ช่วงอายุระหว่าง 25-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.20 และช่วงอายุระหว่าง 30 – 34  ปี คิดเป็นร้อยละ 15.62 ตามลำดับ

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ประเภทของยาเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือยาบ้า สุรา และยาไอซ์ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน กรมการแพทย์โดยสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

มีภารกิจหลักในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขภาพ และมุ่งหวังให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการบำบัดรักษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ตลอดจนฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจให้สามารถกลับสู่สังคมได้อย่างปกติ  สบยช.จึงได้จัดโครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอนขึ้นเพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย

นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการวิ่งการกุศลธัญญารักษ์มินิมาราธอนเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี  ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา

ภายใต้โครงการวิ่งการกุศล  ธัญญารักษ์ มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 รวมพลังวิ่งต้านภัยยาเสพติด

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมการฝึกอาชีพสำหรับผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษา ยาเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

เพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหอพระของ สบยช.

นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป โดยมีการแบ่งประเภทการวิ่งเป็น ประเภท เดิน-วิ่ง 5 กม. และประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม.

นักวิ่งทุกท่านที่วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก ซึ่งในปีนี้มีนักวิ่งร่วมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,500 คน

ทั้งนี้หากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165

30 กันยายน 2562

ผู้ชม 1050 ครั้ง

Engine by shopup.com