ย้อนอดีต พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา กรมวังผู้ใหญ่ ก่อนโดนไล่ออก ถอดยศ เกษียณอายุรุ่นเดียวกับ สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง

หมวดหมู่: สังคม เศรษฐกิจ

News Update วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 : ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศ ไล่ออกและถอดยศ พล.ต.ท. สกลเขต จันทรา

พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อาศัยตำแหน่งหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

เมดฮับ นิวส์ medhubnews.com เว็บไซต์ข่าวสุขภาพ  ข่าวสาธารณสุข ท่องเที่ยว รายงานว่า หลังจาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ประกาศให้ไล่ออกและถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการในพระองค์ ระบุข้อความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ไล่ออกและถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรพร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไล่ออก พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ตำแหน่ง ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนนอกประจำการ

สังกัด สำนักพระราชวัง ออกจากราชการ และถอดออกจากยศตำรวจ พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน

เนื่องจากได้กระทำความผิดวินัย กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น

และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2562

ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับ พลตำรวจโทสกลเขต จันทรา  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตําแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่ ตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ราชการบริหารส่วนกลาง สํานักพระราชวัง เป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดี

เนื่องจาก ในข่าวราชสำนัก ปรากฏเป็นข่าวอยู่สม่ำเสมอ ในฐานะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็น ผู้แทนพระองค์ ปฏิบัติภารกิจต่างๆ

ประวัติ พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่ง กรมวังผู้ใหญ่  เคยเป็นนายพลตำรวจ ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2558 รุ่นเดียวกับ พลตำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

โดย พล.ต.ท. สกลเขต จันทรา นรป.(สบ 8) สป.นรป  หรือ ตำแหน่งในอดีต เรียก  “สบ8”  ประจำสำนักนายตำรวจราชสำนักประจำ (สง.นรป.)

เป็นหน่วยงานระดับ "กองบัญชาการ"  ขึ้นตรงต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ ( เทียบเท่ารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ) เป็นหัวหน้า นายตำรวจฝ่ายอำนวยการประจำผู้บังคับบัญชา (สบ )

โดยมีอำนาจหน้าที่สำคัญ 5 ประการ ได้แก่ ถวายความปลอดภัย, ปฏิบัติตามพระราชประสงค์, ดำเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยในราชสำนัก

ปฏิบัติงานในภารกิจถวายความปลอดภัยตามที่ได้รับมอบหมายจากสมุหราชองครักษ์ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

04 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 12308 ครั้ง

Engine by shopup.com