บทความ

สิริวชิรภักดิ์คือใคร ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ภรณ์ทิพย์สิริวชิรภักดิ์เป็นพันโทหญิง

 สิริวชิรภักดิ์คือใคร ? สิริวชิรภักดิ์ เป็น นามสกุลพระราชทาน ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ในหลวง โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ภรณ์ทิพย์สิริวชิรภักดิ์เป็นพันโทหญิง

Author : Medhubnews Online

Photographer : สิริวชิรภักดิ์ ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ครั้งแรก วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564, 14 :30 น.

ปรับปรุงล่าสุด..

ราชกิจจานุเบกษาล่าสุด News Update วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564, - ข่าวล่าสุด :  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๘ นาย ดังนี้

๑. ว่าที พันเอก ธีระพล ศรีฉ่ำ เป็น พันเอก

๒. ว่าที พันโทหญิง ภรณ์ทิพย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

๓. ว่าที พันโทหญิง สุณิสา ยายิรัมย์ เป็น พันโทหญิง

๔. ว่าที พันตรีหญิง รัตน์ฎาวรรณ อัมภวา เป็น พันตรีหญิง

๕. ว่าที ร้อยเอก กิตติพล ภูษา เป็น ร้อยเอก

๖. ว่าที ร้อยโท ยอดเยี ยม สินสันธิเทศ เป็น ร้อยโท

๗. ว่าที ร้อยโท สุธี ค่างาม เป็น ร้อยโท

๘. ว่าที ร้อยโท ประเสริฐ บุญเกิด เป็น ร้อยโท


ทั้งนี้ ล่าดับที ๑ ลำดับที ๕ ถึงล่าดับที ๘ ตั้งแต่วันที ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ลำดับที ๒ ล่าดับที ๔ ตั้งแต่วันที ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ และลำดับที ๓ ตั้งแต่วันที ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

สำหรับคำถาม ล่าสุด เว็บไซต์ medhubnews.com ข่าวสังคม สุขภาพ ท่องเที่ยว วาไรตี้ และ เพจ sasook ทวิตเตอร์ @medhub_news รายงานว่า มีประชาชนจำนวนมากสอบถามว่า

ภรณ์ทิพย์สิริวชิรภักดิ์คือใคร, ภร ณ์ ทิพย์ สิริ วชิร ภั ก ดิ์ คือ ใคร, ภรณ์ทิพย์สิริวชิรภักดิ์รูป, ภรณ์ทิพย์สิริวชิรภักดิ์ประวัติ, ภรณ์ทิพย์สิริวชิรภักดิ์คือ, ภรณ์ทิพย์สิริวชิรภักดิ์เป็นพันโทหญิง, ภรณ์ทิพย์สิริวชิรภักดิ์รูปภาพ

คำตอบคือ  สิริวชิรภักดิ์ เป็น นามสกุลพระราชทาน

นามสกุลพระราชทาน คืออะไร ? นามสกุลพระราชทาน หมายถึง นามสกุลที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุลขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455

โดยให้มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 อย่างไรก็ตาม ได้มีการเลื่อนเวลาการบังคับใช้กฎหมาย 2 ครั้ง

เพื่ออำนวยความการสะดวกแก่เจ้าพนักงานซึ่งจะทำทะเบียนและสะดวกแก่ผู้ที่จะเลือกตั้งนามสกุล โดยพระราชบัญญัติได้บังคับใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2458

24 เมษายน 2564

ผู้ชม 36427 ครั้ง

Engine by shopup.com