บทความ

หม่อมสังวาลย์ สิริวชิรภักดี คือใคร ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ พันโทหญิงสังวาลย์สิริวชิรภักดิ์

 หม่อมสังวาลย์ สิริวชิรภักดี คือใคร หม่อมสังวาลย์ สิริวชิรภักดี คือ ? หลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ พันโทหญิงสังวาลย์สิริวชิรภักดิ์

Author : Medhubnews Online

Photographer : สิริวชิรภักดิ์ ราชกิจจานุเบกษา

เผยแพร่ครั้งแรก วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564, 20 :00 น.

ปรับปรุงล่าสุด..

News Update วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564, - ข่าวล่าสุด : เมื่อวันที่ 4 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4

 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560

และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

1.ว่าที่ พันเอก ประสิทธิ์ วงศ์อินทร์ เป็น พันเอก

2.ว่าที่ พันโทหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3.ว่าที่ พันโทหญิง อรพิน หิมวันต์ เป็น พันโทหญิง

4.ว่าที่ พันตรีหญิง มยุรี ฟุ้งสกุล เป็น พันตรีหญิง

5.ว่าที่ ร้อยเอก นรเทพ แสนทวีสุข เป็น ร้อยเอก

6.ว่าที่ ร้อยโท ถนอม สอนสะอาด เป็น ร้อยโท

7.ว่าที่ ร้อยโท กาญจนพรรณ ขันตี เป็น ร้อยโท

8.ว่าที่ ร้อยโท บัณฑิต จ่าเนียรกุล เป็น ร้อยโท

สำหรับ คำถาม เช่น สังวาลสิริวชิรภักดิ์ประวัติ, พันตรีหญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์, สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์ (พ.ต.หญิง), หม่อม สังวาล ย์ สิริ วชิร ภั ก ดิ์, สังวาลย์สิริวชิรภักดิ์คือใคร, พ.ต.หญิง สังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์, สิริวชิรภักดิ์คือ

สิริวชิรภักดิ์มีใครบาง, สิริวชิรภักดิ์ ราชกิจจานุเบกษา, สิริ วชิร ภั ก ดิ์ pantip, สิริวชิรภักดิ์นามสกุลใคร, ราชสกุล สิริวชิรภักดิ์, หม่อมสังวาลย์ สิริวชิรภักดิ์, หม่อมสังวาลย์ สิริวชิรภักดี คือใคร, หม่อมสังวาลย์ สิริวชิรภักดี คือ, หม่อมสังวาลย์ สิริวชิรภักดี คือ ?

ทั้งนี้ คำตอบคือ พระบรมราชโองการ เป็นเรื่องส่วนพระองค์ ของ พระเจ้าแผ่นดิน ตาม โบราณราชประเพณี

ทาง นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเมษายน 2546 อธิบายคำว่า โบราณราชประเพณี ดังนี้

โบราณราชประเพณี เป็นรากเหง้าสำคัญของวัฒนธรรมไทย แสดงถึงความเป็นชาติเอกราชและยิ่งใหญ่ พระมหากษัตริย์ไทยได้พยายามเพียรที่จะทำนุบำรุงและรักษาไว้ให้คงอยู่

แม้จะลำบากยากเย็น ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนแม้ถึงขั้นเสียพระทัย เสียน้ำพระเนตร ดังบันทึกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์นี้นั้น

น่าจะเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังตระหนัก และไม่มองข้ามความสำคัญของคำว่า โบราณราชประเพณี

บทบาทความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน จำเป็นต้องทรงปฏิบัติพระองค์ตามโบราณราชประเพณี เพื่อเป็นการเสริมสร้างพระบารมีของพระมหากษัตริย์ที่ยังมีผู้เชื่อมั่นกันว่า

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมติเทพ จึงต้องทรงศึกษาเกี่ยวกับโบราณราชประเพณี ทั้งส่วนของบ้านเมืองและส่วนพระองค์

22 เมษายน 2564

ผู้ชม 9949 ครั้ง

Engine by shopup.com